Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Hof van Justitie EU: Regels voor plaatsen van een overheidsopdracht gelden niet voor patiëntenvervoer in noodsituaties door non-profitorganisaties of verenigingen

Nieuws - 29/03/2019
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


In een perscommuniqué verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de regels voor het plaatsen van een overheidsopdracht niet gelden voor diensten op het gebied van patiëntenvervoer die in noodsituaties worden verleend door non-profitorganisaties of -verenigingen. Dit naar aanleiding van het arrest C465/17 Falck Rettungsdienste GmbH e.a/Stadt Solingen.

Het  Hof  benadrukt  dat de  bijstand  aan en  de  verzorging  van spoedpatiënten  door  een ambulancehulpverlener/ambulanceverpleegkundige    in    een    reddingsvoertuig    en    het  ziekenvervoer geen „diensten inzake civiele verdediging” of „diensten inzake civiele bescherming” zijn, maar onder het begrip „risicopreventie” vallen. Het   Hof   wijst   er   vervolgens   op   dat de   uitsluiting   van   de   regels   voor   het   plaatsen   van overheidsopdrachten  waarin  ten  voordele  van  diensten  inzake  risicopreventie is  voorzien slechts kan gelden  voor  bepaalde  nooddiensten  die  door  non-profitorganisaties  of -verenigingen worden verricht, en  niet  verder mag gaan  dan  strikt  noodzakelijk  is. De  niet-toepasselijkheid  van  de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten is dus onlosmakelijk verbonden met het bestaan van een nooddienst. Het  Hof  komt  tot  de  conclusie  dat de  bijstand  aan  en de verzorging  van  spoedpatiënten,  die bovendien  in  een  reddingsvoertuig  door  een  ambulancehulpverlener/ambulanceverpleegkundige worden verstrekt, onder  de  code  voor  „reddingsdiensten”  valt. Het   gekwalificeerde ziekenvervoer kan daarentegen slechts onder de code voor „ambulancediensten” worden ingedeeld  als  kan  worden  aangetoond dat  er –althans  potentieel –sprake  is  van  een noodgeval. Ten  slotte  stelt  het  Hof  vast  dat organisaties  of verenigingen  waarvan het  doel  bestaat  in  het vervullen  van  sociale  opdrachten,  die geen  commerciële  werkzaamheden  verrichten en  die eventuele  winst  herinvesteren om  hun doel  te  verwezenlijken, „non-profitorganisaties  of -verenigingen” in de zin van de richtlijnz ijn. Bijgevolg verzet de richtlijn zich tegen een nationale regeling volgens welke instellingen van algemeen nut die zijn erkend als organisaties voor civiele bescherming  en  verdediging  worden  beschouwd als  „non-profitorganisaties  of -verenigingen” zonder  dat  het  nationale  recht  aan  de  erkenning  als  instelling  van  algemeen  nut  de  voorwaarde verbindt datgeen winst wordt nagestreefd

Een samenvatting van dit arrest verschijnt binnenkort op Mercatus.
 
Bron:  curia.europa.eu