Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

NMBS vraagt tien jaar uitstel voor liberalisering van het spoor

Nieuws - 04/04/2019
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


In een memorandum dat de spoorwegmaatschappij NMBS verspreidde naar haar stakeholders in de aanloop van de verkiezingen van mei vraagt het om 10 jaar uitstel van de liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer. Die liberalisering start eind 2020. Vanaf dan kan de NMBS concurrentie krijgen op binnenlandse lijnen, maar de nieuwkomers zullen daar geen subsidies voor krijgen. In een laatste stap - gepland voor 2023 - zou ook het gesubsidieerde treinverkeer vrijgemaakt worden via openbare aanbestedingen. De NMBS vraagt nu om uitstel van die laatste stap. De maatschappij "vraagt de Belgische staat de onmiddellijke bevestiging van haar opdracht van openbare dienst door middel van een rechtstreekse toewijzing voor een periode van tien jaar voor het volledige Belgische net". Zo zou de NMBS de garantie krijgen dat ze nog 10 jaar de enige operator blijft voor het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij een actualisering van haar opdracht, duidelijkheid over de financiering ervan in die tien jaar en een meerjareninvesteringsplan voor dezelfde periode. In ruil belooft de NMBS om te evolueren naar "een moderne, digitale, operationeel en financieel performante onderneming ten dienste van al haar klanten."