Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2020
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2020 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Meer info vindt u op onze webshop .   

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering. In deze editie 2021 besteedt de auteur op verschillende plaatsen aandacht aan de gevolgen van COVID-19 voor overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop .

België zet grote stap naar circulaire smartphones en laptops

Nieuws - 24/06/2021
Op 14 juni ondertekende Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het internationale Circular and Fair ICT-Pact (CFIT). De ondertekenaars zijn landen van over de hele wereld, die de productie van laptops en smartphones willen inschrijven in een keten die circulairder, duurzamer en ethischer is. I

ICT is in ons dagelijks leven, zowel op professioneel als persoonlijk vlak,  onmisbaar geworden. Maar de productie, het gebruik en de verspilling van ICT op wereldschaal bleef niet zonder gevolgen. De sector is verantwoordelijk voor meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot en dit percentage neemt nog toe.

“De ecologische impact van ICT op het klimaat, de natuurlijke hulpbronnen en het milieu is minder bekend maar daarom niet minder reëel. Bovendien is de sector afhankelijk van schaarse en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Wat soms leidt tot schendingen van mensen- en arbeidsrechten”, benadrukt minister khattabi. “Het doel van het pact is een netwerk van kopers te op te zetten die gezamenlijk een aanzienlijke marktvraag creëren naar circulaire en ethische laptops en smartphones. Zo willen we de producenten stimuleren hun productie in die richting te oriënteren en te blijven innoveren. Alleen samen kunnen we de ontwikkeling van duurzame ICT-toestellen versnellen.”

Het doel van het pact is een netwerk van kopers te op te zetten die gezamenlijk een aanzienlijke marktvraag creëren naar circulaire en ethische laptops en smartphones. Het pact heeft tot doel netwerken van inkopers op te zetten in elk deelnemend land of elke deelnemende regio. Deze netwerken zullen internationaal met elkaar worden verbonden om kennis te delen, geharmoniseerde criteria, richtsnoeren en instrumenten uit te werken en met de markt te praten over toekomstige ontwikkelingen.

België is al sinds 2000 actief op het vlak van duurzame aankopen. Ondertussen werd er gewerkt aan de internationale samenwerking rond duurzame aankopen, de ontwikkeling van criteria maar evengoed  pilootstudies en monitoring.
Bron:  https://news.belgium.be/nl/belgie-zet-grote-stap-naar-circulaire-smartphones-en-laptops