Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2020
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2020 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Meer info vindt u op onze webshop .   

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering. In deze editie 2021 besteedt de auteur op verschillende plaatsen aandacht aan de gevolgen van COVID-19 voor overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop .

Nota federaal aankoopbeleid 2021-2023: duurzaamheid overheidsopdrachten bevorderen en administratieve lasten verminderen

Nieuws - 22/11/2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de nota federaal aankoopbeleid 2021-2023.

De nota federaal aankoopbeleid 2021-2023 is opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten, dat vier doelstellingen heeft:

  • de doeltreffendheid van de bestaande gezamenlijke federale aankoopvormen voor de overheidsopdrachten van diensten en leveringen verhogen;
  • een efficiënt samenwerkingsmodel tussen de bestaande overheidsdiensten implementeren op basis van een consensusmodel;
  • de participatiegraad van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) aan de overheidsopdrachten verbeteren en de innovatie stimuleren;
  • het duurzame karakter van de overheidsopdrachten bevorderen: milieu-, innovatieve, sociale en ethische aspecten.
De federale overheid heeft nood aan een geïntegreerd en omvattend federaal aankoopbeleid. Ingevolge de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 december 2017 heeft de praktijk uitgewezen dat het hybride samenwerkingsmodel moet worden herbekeken om enkele pijnpunten aan te pakken. Het plaatsen van gemeenschappelijke opdrachten moet in de eerste plaats leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor de federale organisaties die deelnemen aan het hybride samenwerkingsmodel. Het doel is om een voorstel tot wijziging van de regelgeving uit te werken op basis van de volgende ambities:
  • de vereenvoudiging van de procedures om snellere gunningsprocedures te bekomen en de administratieve lasten voor zowel overheid als bedrijfswereld te laten dalen;
  • de opname van clausules die inschrijvers stimuleren een milieubewuste, duurzaam ethische en sociaal verantwoorde offerte in te dienen;
  • aandacht voor de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor kmo’s en start-ups om de innovatieve kracht in ons land te ondersteunen.

Verder wordt de digitalisering van het aankoopproces doorgetrokken door een verdere investering in het e-procurementplatform.

De nota federaal aankoopbeleid 2021-2023 heeft als doel de hierboven uiteengezette ambitie en doelstellingen op een ambitieuze en evenwichtige manier om te zetten in actiepunten.


Bron:  Ministerraad van 19 november 2021