Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuwe vergelijkende fiche op Mercatus: de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling (klassieke sectoren)

Nieuws - 18/10/2022
In de reeks vergelijkende fiches over procedures werd aan Mercatus een nieuwe fiche toegevoegd die de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling met elkaar vergelijkt.

Er zijn onmiskenbaar tal van overeenkomsten tussen deze twee plaatsingsprocedures die in de klassieke sectoren kunnen worden gebruikt. In de eerste plaats hebben de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling gemeen dat het gebruik ervan door de aanbestedende overheden de verplichte bekendmaking van een aankondiging van een opdracht impliceert. Ook gaat het in beide gevallen om procedures in twee verschillende fasen. Het doel van deze vergelijkende fiche is echter te wijzen op enkele belangrijke verschillen in het gebruik van de twee procedures. Aan het einde van de fiche worden deze verschillen nog eens samengevat in een samenvattende en vergelijkende tabel.

Inhoud van de fiche
 • Ter inleiding
 • Focus op de niet-openbare procedure in de klassieke sectoren
  • Wat is een niet-openbare procedure ?
  • Wanneer kan de niet-openbare procedure worden gebruikt?
  • Moet het gebruik van de niet-openbare procedure gemotiveerd?
  • Hoeveel fasen omvat een niet-openbare procedure?
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund in een niet-openbare procedure?
  • De niet-openbare procedure: een procedure die onderhandelingen mogelijk maakt?
 • Focus op de mededingingsprocedure met onderhandeling in de klassieke sectoren
  • Wat is een mededingingsprocedure met onderhandeling?
  • Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling?
  • Moet het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling worden gemotiveerd?
  • Hoeveel fasen omvat een mededingingsprocedure met onderhandeling?
  • Hoe worden overheidsopdrachten geplaatst in een mededingingsprocedures met onderhandeling gegund?
  • De mededingingsprocedure met onderhandeling: een procedure die onderhandelingen mogelijk maakt?
 • Om verder te gaan
  • Hoe zit het met aankondigingen van gegunde opdrachten?
  • Hoe zit het met het UEA?
 • Samenvattende en vergelijkende tabel
Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle vergelijkende fiches.