Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Actualisering van praktijkvoorbeeld 'Invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten'

Nieuws - 17/11/2022

Het praktijkvoorbeeld dat de invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten onderzoekt, werd zopas aangevuld en geactualiseerd met de cijfers uit de jaarrekeningen van het boekjaar 2021. In hoeverre hebben de cateringbedrijven het tweede jaar van de coronacrisis doorstaan? En hoe kan men daar als aanbestedende overheid mee omgaan?

Cateringbedrijven hebben tijdens de coronacrisis lange tijd geen maaltijden aan scholen en bedrijfsrestaurants meer mogen leveren. Om de weerslag hiervan te kunnen onderzoeken, analyseerde Pol Verbeke de cijfers van 2019, het jaar vóór de coronacrisis, en 2020 en 2021, de jaren van de coronacrisis.

Het praktijkvoorbeeld werd aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen (balans en resultatenrekening) van het boekjaar 2021 van de vier deelnemers aan de cateringopdracht voor de levering van schoolmaaltijden. Vermits de invloed van de coronacrisis ook nog in 2021 voelbaar was, werden de cijfers van de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 vergeleken en werd een bespreking van de resultaten 2021 toegevoegd in functie van de minimumwaarden die een aanbestedende overheid als financieel selectiecriterium kan hanteren in een overheidsopdracht.

Door de tegenvallende resultaten in 2020 en 2021 blijven aanbestedende overheden voor een dilemma staan. Om te vermijden dat ondernemingen als gevolg van de coronacrisis niet geselecteerd worden, moet een aanbestedende overheid voorzichtig te werk gaan bij de bepaling van de minimumwaarden voor de financiële en economische selectiecriteria. Enerzijds moet ze mogelijke toekomstige faillissementen kunnen inschatten en ondernemingen, die zich in die situatie bevinden, niet selecteren. Anderzijds stelt zich de vraag: hoe kan de aanbestedende overheid toch voldoende ondernemingen met financiële draagkracht selecteren?

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle praktijkvoorbeelden.