Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikel 70 KB Concessies (Nadere regels voor de uitvoering van de concessie)

Nieuws - 09/01/2023

Tim Bruyninckx schreef voor Mercatus een nieuwe artikelsgewijze commentaar bij artikel 70 van het KB Concessies, onder meer op basis van recente rechtspraak en rechtsleer.

Artikel 70 KB Plaatsing en Uitvoering Concessies omvat twee luiken:

 • Een eerste luik, vervat in § 1 van het artikel, betreft de mogelijkheid voor een aanbesteder om te voorzien in de concessiedocumenten dat de bepalingen die de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken beheersen (zoals bepaald in KB Uitvoering Overheidsopdrachten 2013) ook van toepassing zijn op de uitvoering van concessies voor werken.
 • Een tweede luik, terug te vinden in § 2 van het artikel, gaat in op de mogelijkheid in hoofde van de concessiehouder om zakelijke rechten toe te kennen en erfdienstbaarheden en hypotheken te vestigen.

Meer concreet gaat de artikelsgewijze commentaar in op al de volgende aspecten:

 • Toelatingen
 • Leiding en controle
 • Uitvoeringstermijn
 • Ter beschikking stellen van gronden en lokalen
 • Voorwaarden betreffende het personeel
 • Erkenning
 • Organisatie van de bouwplaats
 • Wijzigingen aan de opdracht
 • Spel van de vermoedelijke hoeveelheden
 • Controlemiddelen
 • Dagboek der werken
 • Aansprakelijkheid van de aannemer
 • Middelen van optreden – Vermoeden van bedrog of slecht werk
 • Middelen van optreden – Vertragingsboetes
 • Ambtshalve maatregelen
 • Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten en belastingen die zijn verschuldigd
 • Vondsten tijdens de werken
 • Opleveringen en waarborg
 • Vrijgave van de borgtocht
 • Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering
 • Betalingen
 • Zakelijke rechten en hypotheek