Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Rekenhof onderzoekt overheidsopdrachten in de federale administratie

Nieuws - 06/09/2018
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


Het Rekenhof heeft in 2016 en 2017 een reeks overheidsopdrachten onderzicht die acht federale departementn of instellingen hadden toegewezen voor de aankoop van goederen of diensten. Daarnaast onderzocht het ook de overheidsopdrachten die betrekking hebben op het wagenpark van de federale departemenetn en de uitgaven voor buitenlandse dienstreizen. 

Het Rekenhof onderzocht in zijn verslag de wettigheid van een aantal overheidsopdrachten die werden toegewezen door Fedict, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie. Daarbij viel in de eerste plaats op dat het bij verscheidene onderzoeken moeilijk was volledige en overzichtelijke aankoopdossiers te verkrijgen.

Wat de gunning van opdrachten betreft, stelde het inbreuken vast bij de toepassing van sommige regels over de mededinging, de motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure, de raming, de maximale looptijd van de opdrachten, het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie, de analyse van de regelmatigheid van de offertes en de wachttermijn. De gunningsbeslissingen worden ook niet altijd voldoende gemotiveerd en meegedeeld.

Op het vlak van de uitvoering van opdrachten worden de algemene regels niet altijd in acht genomen, vooral wat de borgtocht, de oplevering en de wijziging van opdrachten betreft. Ten aanzien van bepaalde departementen benadrukt het Rekenhof ook dat het belangrijk is de regels over de verificatie en de betalingstermijnen en de verwijlintresten in acht te nemen.

Het Rekenhof formuleert in het verslag dan ook een reeks algemene aanbevelingen om te komen tot een betere naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving.

Daarnaast werden ook de overheidsopdrachten voor de aanschaf van voertuigen van de federale departementen onderzocht. Daarbij moedigt het Rekenhof de departementen aan een beroep te doen op aankoopcentrales en wijst het erop dat alle raamovereenkomsten beschikbaar zouden moeten zijn op het e-Catalogue-platform.


Bron:  www.rekenhof.be

Extra informatie: Verslag van het Rekenhof