Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2017 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 32 Franstalige en 47 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 11 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017. In een eerste deel duiden Constant De Koninck, Peter Flamey en Bart Gheysens de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018). Meer info vindt u op onze webshop.

Vlaamse ministerraad keurt het uitvoeringsbesluit goed dat de gemeenschapswaarborg regelt in het kader van DBFM-overeenkomsten

Nieuws - 10/09/2018

Het decreet over de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain) vormt het kader voor de nieuwe DBFM-initiatieven die de Vlaamse Regering heeft opgestart. Via de DBFM-aanpak plaatsen één of meer inrichtende machten het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van één of meer schoolprojecten (gedurende 30 jaar) in de markt en laten zij de concurrentie spelen op basis van de geboden prijzen gedurende de hele levensduur van het project. Hiertegenover staat het betalen van een periodieke prestatiegerelateerde beschikbaarheidsvergoeding (eveneens gedurende 30 jaar) vanaf de voorlopige oplevering van het project, waarvan een gedeelte wordt gedekt door een DBFM-toelage. Na 30 jaar worden de opdrachtgevers automatisch en kosteloos eigenaar van de infrastructuur. In artikel 24 van het decreet is voorzien dat de Vlaamse Regering gemachtigd is om een gemeenschapswaarborg in te stellen voor de financiële verbintenissen van de inrichtende machten voortvloeiend uit de DBFM-overeenkomsten afgesloten in het kader van het projectspecifiek DBFM-programma die niet gedekt worden door een DBFM-toelage. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het uitvoeringsbesluit goed dat deze gemeenschapswaarborg regelt.


Bron:  Ministerraad 7september