Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2017 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 32 Franstalige en 47 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 11 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017. In een eerste deel duiden Constant De Koninck, Peter Flamey en Bart Gheysens de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018). Meer info vindt u op onze webshop.

E-tendering verplicht vanaf 18 oktober voor Europese bekendmakingen

Nieuws - 28/09/2018
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


Vanaf 18 oktober 2018 is het gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) algemeen verplicht voor alle aanbesteders wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking. Deze drempels zijn (exclusief BTW):

  • Werken : bedrag groter of gelijk aan 548.000 euro
  • Leveringen: bedrag groter of gelijk aan 221.000 euro
  • Diensten : bedrag groter of gelijk aan 221.000 euro
  • Sociale en andere specifieke diensten (hoofdstuk 6): bedrag groter of gelijk aan 750.000 euro
Uitzonderingen zijn voorzien in artikel 14, § 2, wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Bepaalde aanbesteders waren al onderworpen aan deze verplichting. Deze wordt nu veralgemeend voor alle opdrachten vanaf de Europese drempels. In 2020 wordt de verplichting verder veralgemeend naar de opdrachten onder de Europese drempels.

De aanbesteders die nog niet zouden beschikken over een toegang tot een e-platform, kunnen gebruik maken van het e-Tendering platform van de FOD BOSA (DG Federale Accountant en Procurement).

Public Procurement adviseert aankopers om niet te wachten tot 17 oktober om hun laatste Europese opdrachten die ze nog zonder elektronische platformen willen plaatsen te publiceren. Er verloopt al snel een week tussen het indienen van het bekendmakingsformulier en de bekendmaking ervan op Europees niveau. Best wordt het formulier daarom niet later ingediend dan 8 oktober 2018.  

Meer info

De dienst e-procurement kan u bereiken via: e.proc@publicprocurement.be, tel. : 02/740.80.00.


Bron:  www.publicprocurement.be