Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Toezichtsrapport 2018 voor overheidsopdrachten en concessies online

Nieuws - 28/02/2019
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


Volgens de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU moeten de lidstaten de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten laten controleren door de daartoe bevoegde instanties. De resultaten van deze monitoringactiviteiten moeten elke drie jaar gepubliceerd en doorgestuurd worden naar de Europese Commissie in een toezichtrapport. Bedoeling is om zo tot een meer onderbouwde evaluatie en aansturing van het beleid inzake overheidsopdrachten te komen. Het nationale rapport 2018 staat nu online op publicprocurement.be. Het bevat de informatie over het jaar 2017, en deels over de jaren 2015 en 2016. 
 
Inhoud van het rapport:
I. Algemene informatie, institutionele organisatie, betrokken rapporteringsorganen/-instanties 
I.1. Opzet van het onderhavig rapport 
I.2. Institutionele context
I.3. Raming van de totale waarde van de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van de richtlijnen waren gevallen indien hun waarde hoger was geweest dan de relevante drempelwaarden 
 
II. Meest voorkomende bronnen van verkeerde toepassingen of rechtsonzekerheid, met inbegrip van mogelijke structurele of weerkerende problemen bij de toepassing van de regels 
 
III. Preventie, detectie en aangepaste rapportering van gevallen van aanbestedingsfraude, corruptie, belangenconflicten en andere zware onregelmatigheden 
 
IV. Aandeel kmo’s die deelnemen aan overheidsopdrachten 
 
V. Informatie over de praktische implementering van nationale strategische aanbestedingen  
 

Bron:  www.publicprocurement.be