Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Vlaamse ministerraad keurt Charter 'Samenwerking bij publiek-private samenwerking' goed

Nieuws - 05/03/2019
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


De Vlaamse Regering keurde op 1 maart het charter 'Samenwerking bij publiek-private samenwerking' goed. In de eerste plaats wil het charter sensibiliserend werken, de ondertekenaars streven ermee naar wederzijds vertrouwen, openheid en transparantie.

Dit charter richt zich op samenwerkingsvormen waarbij de publieke overheid een grote vrijheid laat aan de private markt om voorstellen te doen hoe het best voorzien kan worden in de behoefte van de overheid. Deze laatste definieert enkel het gewenste resultaat; niet de middelen om dit resultaat te bereiken. Dit kunnen zowel overheidsopdrachten of concessies met een geïntegreerde contractsvorm.  Minstens worden het ontwerp en de bouw (design & build) samen opgedragen aan één private partner, maar vaak staat deze partner ook in voor de financiering (finance), het onderhoud (maintenance), de uitbating (operate), het ontwikkelingsrisico,… De contracten worden aangeduid met namen zoals DB(F)(M)(O), PPS, stadsontwikkelingsprojecten, …

8 principes
De vooropgestelde principes in het charter vloeien voort uit ervaringen van de sector met eerdere PPS-trajecten. Het charter wil de ‘best practices’ inzake de realisatie van PPS-projecten identificeren en expliciteren. Het ontwerpcharter bevat concreet acht leidende principes:

  1. Creëer draagvlak. Een project kan maar succesvol zijn als het goed gedefinieerd en gedragen is door alle betrokken partijen.
  2. Besteed voldoende aandacht aan de voorbereiding, wees duidelijk en open over wensen en doelstellingen en kies de wijze van samenwerking in functie van het te realiseren project.
  3. Zorg voor een sterk projectteam.
  4. Beperk transactiekosten waar mogelijk.
  5. Creëer een klimaat voor gezonde competitie als aandrijver van meerwaarde.
  6. Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van kandidaat-inschrijvers
  7. Minimaliseer de risico’s van projecten en verdeel deze bedachtzaam tussen de partijen.
  8. Bewaak de robuustheid van en continuïteit binnen de samenwerking, ook op lange termijn.

Bron:  www.vlaanderen.be