Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Hof van Justitie EU: Regels voor plaatsen van een overheidsopdracht gelden niet voor patiëntenvervoer in noodsituaties door non-profitorganisaties of verenigingen

Nieuws - 29/03/2019
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


In een perscommuniqué verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de regels voor het plaatsen van een overheidsopdracht niet gelden voor diensten op het gebied van patiëntenvervoer die in noodsituaties worden verleend door non-profitorganisaties of -verenigingen. Dit naar aanleiding van het arrest C465/17 Falck Rettungsdienste GmbH e.a/Stadt Solingen.

Het  Hof  benadrukt  dat de  bijstand  aan en  de  verzorging  van spoedpatiënten  door  een ambulancehulpverlener/ambulanceverpleegkundige    in    een    reddingsvoertuig    en    het  ziekenvervoer geen „diensten inzake civiele verdediging” of „diensten inzake civiele bescherming” zijn, maar onder het begrip „risicopreventie” vallen. Het   Hof   wijst   er   vervolgens   op   dat de   uitsluiting   van   de   regels   voor   het   plaatsen   van overheidsopdrachten  waarin  ten  voordele  van  diensten  inzake  risicopreventie is  voorzien slechts kan gelden  voor  bepaalde  nooddiensten  die  door  non-profitorganisaties  of -verenigingen worden verricht, en  niet  verder mag gaan  dan  strikt  noodzakelijk  is. De  niet-toepasselijkheid  van  de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten is dus onlosmakelijk verbonden met het bestaan van een nooddienst. Het  Hof  komt  tot  de  conclusie  dat de  bijstand  aan  en de verzorging  van  spoedpatiënten,  die bovendien  in  een  reddingsvoertuig  door  een  ambulancehulpverlener/ambulanceverpleegkundige worden verstrekt, onder  de  code  voor  „reddingsdiensten”  valt. Het   gekwalificeerde ziekenvervoer kan daarentegen slechts onder de code voor „ambulancediensten” worden ingedeeld  als  kan  worden  aangetoond dat  er –althans  potentieel –sprake  is  van  een noodgeval. Ten  slotte  stelt  het  Hof  vast  dat organisaties  of verenigingen  waarvan het  doel  bestaat  in  het vervullen  van  sociale  opdrachten,  die geen  commerciële  werkzaamheden  verrichten en  die eventuele  winst  herinvesteren om  hun doel  te  verwezenlijken, „non-profitorganisaties  of -verenigingen” in de zin van de richtlijnz ijn. Bijgevolg verzet de richtlijn zich tegen een nationale regeling volgens welke instellingen van algemeen nut die zijn erkend als organisaties voor civiele bescherming  en  verdediging  worden  beschouwd als  „non-profitorganisaties  of -verenigingen” zonder  dat  het  nationale  recht  aan  de  erkenning  als  instelling  van  algemeen  nut  de  voorwaarde verbindt datgeen winst wordt nagestreefd

Een samenvatting van dit arrest verschijnt binnenkort op Mercatus.
 
Bron:  curia.europa.eu