Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Toepassing van inhouse bij intercommunales (OV's en DV's) met kleinere raden van bestuur

Nieuws - 01/04/2019
-
Auteur(s) 
Johan Geerts, Toon Denayer


In een recente nieuwsbrief gaf het Agentschap voor Binnenlands Bestuur meer uitleg aangaande de toepassing van de inhouse regels op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging (OV) of een dienstverlenende vereniging (DV). Het nieuwe decreet lokaal bestuur (DLB) heeft hierop namelijk een impact.

Wat is inhouse ook alweer?
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een OV of DV kan (meestal) gekwalificeerd worden als een gezamenlijk inhouse constructie in de zin van artikel 30§3 Wet overheidsopdrachten 2016. Dat betekent dat de deelnemende besturen (gemeenten, OCMW’s,…)/ leden vrij (onderhands) overeenkomsten kunnen sluiten met betrekking tot dienstverlening van de OV of DV, zonder toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

In house samenwerking (binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon) is namelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Men spreekt daarom ook van de ‘inhouse-exceptie’.

Wanneer is er sprake van inhouse?
Om beroep te kunnen doen op de inhouse exceptie, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • Toezicht-criterium: Alle deelnemers hebben (rechtsreeks of onrechtstreeks) vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De deelnemers oefenen toezicht uit op het samenwerkingsverband zoals op hun eigen diensten.
  • Takent-criterium: Minstens 80% van de activiteiten van het samenwerkingsverband zijn toegewezen door en/of ten behoeve van de deelnemers (gemeenten, OCMW’s,…).
  • Geen privé-kapitaal: Het moet gaan om een ‘zuiver’ publiek intergemeentelijk samenwerkingsverband. Er is geen private deelnemer of privé kapitaal betrokken.

Wat is de impact van het decreet lokaal bestuur (DLB)?
In het kader van het Decreet lokaal bestuur (DLB) bedraagt het maximaal aantal leden van een OV of DV nog slechts 15. Dit is één van de wijzigingen ten opzichte van het intussen opgeheven Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS), die er kwam in de nasleep van het Publifinschandaal.
De beperking van het aantal bestuurders heeft voor gevolg dat niet elk lid (gemeente, OCMW,…) een ‘eigen’ vertegenwoordiger/ bestuurder kan afvaardigen naar de Raad van Bestuur (doch wél naar de algemene vergadering).
De vraag stelt zich dan of nog voldaan is aan het hiervoor vermelde ‘toezicht-criterium’.

Deze vraag wordt beantwoord in de FAQ van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB). Welnu, artikel 30§3 van de wet overheidsopdrachten bepaalt expliciet dat één bestuurder (persoon), meerdere deelnemers/ leden kan vertegenwoordigen. Onrechtstreekse vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is dus mogelijk. Zo kan een gemeenteraadslid van één gemeente in de Raad van Bestuur niet alleen de eigen maar ook een andere gemeente vertegenwoordigen.

Dit is meteen de oplossing voor het probleem. Twee of meer besturen kunnen dezelfde vertegenwoordiger/ bestuurder aanduiden die hen samen vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur.


Bron:  www.geertsdenayer.be
Meer info: Thematische fiche In house- opdrachten