Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Toepassing van inhouse bij intercommunales (OV's en DV's) met kleinere raden van bestuur

Nieuws - 01/04/2019
-
Auteur(s) 
Johan Geerts, Toon Denayer


In een recente nieuwsbrief gaf het Agentschap voor Binnenlands Bestuur meer uitleg aangaande de toepassing van de inhouse regels op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging (OV) of een dienstverlenende vereniging (DV). Het nieuwe decreet lokaal bestuur (DLB) heeft hierop namelijk een impact.

Wat is inhouse ook alweer?
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een OV of DV kan (meestal) gekwalificeerd worden als een gezamenlijk inhouse constructie in de zin van artikel 30§3 Wet overheidsopdrachten 2016. Dat betekent dat de deelnemende besturen (gemeenten, OCMW’s,…)/ leden vrij (onderhands) overeenkomsten kunnen sluiten met betrekking tot dienstverlening van de OV of DV, zonder toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

In house samenwerking (binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon) is namelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Men spreekt daarom ook van de ‘inhouse-exceptie’.

Wanneer is er sprake van inhouse?
Om beroep te kunnen doen op de inhouse exceptie, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • Toezicht-criterium: Alle deelnemers hebben (rechtsreeks of onrechtstreeks) vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De deelnemers oefenen toezicht uit op het samenwerkingsverband zoals op hun eigen diensten.
  • Takent-criterium: Minstens 80% van de activiteiten van het samenwerkingsverband zijn toegewezen door en/of ten behoeve van de deelnemers (gemeenten, OCMW’s,…).
  • Geen privé-kapitaal: Het moet gaan om een ‘zuiver’ publiek intergemeentelijk samenwerkingsverband. Er is geen private deelnemer of privé kapitaal betrokken.

Wat is de impact van het decreet lokaal bestuur (DLB)?
In het kader van het Decreet lokaal bestuur (DLB) bedraagt het maximaal aantal leden van een OV of DV nog slechts 15. Dit is één van de wijzigingen ten opzichte van het intussen opgeheven Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS), die er kwam in de nasleep van het Publifinschandaal.
De beperking van het aantal bestuurders heeft voor gevolg dat niet elk lid (gemeente, OCMW,…) een ‘eigen’ vertegenwoordiger/ bestuurder kan afvaardigen naar de Raad van Bestuur (doch wél naar de algemene vergadering).
De vraag stelt zich dan of nog voldaan is aan het hiervoor vermelde ‘toezicht-criterium’.

Deze vraag wordt beantwoord in de FAQ van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB). Welnu, artikel 30§3 van de wet overheidsopdrachten bepaalt expliciet dat één bestuurder (persoon), meerdere deelnemers/ leden kan vertegenwoordigen. Onrechtstreekse vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is dus mogelijk. Zo kan een gemeenteraadslid van één gemeente in de Raad van Bestuur niet alleen de eigen maar ook een andere gemeente vertegenwoordigen.

Dit is meteen de oplossing voor het probleem. Twee of meer besturen kunnen dezelfde vertegenwoordiger/ bestuurder aanduiden die hen samen vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur.


Bron:  www.geertsdenayer.be
Meer info: Thematische fiche In house- opdrachten