Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Nieuwe omzendbrief 'transacties van onroerende goederen'

Nieuws - 20/05/2019
-
Auteur(s) 
Johan Geerts, Toon Denayer


Artikel 293 van het decreet lokaal bestuur (DLB) luidt als volgt:

Onroerende goederen van de gemeente en van de autonome gemeentebedrijven worden altijd vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan.

Deze regel vonden we niet terug in het ‘oude’ gemeentedecreet. Om die reden werd in een omzendbrief van 12 februari 2010 – in navolging van enkele Raad van State-arresten – verduidelijkt dat de gemeenten bij onroerende transacties de beginselen van mededinging en transparantie dienen te respecteren. Probleem daarbij was dat een omzendbrief geen juridisch bindend karakter heeft. Met een decretale verankering van de principes wordt nu duidelijkheid geschept. De memorie van toelichting bij het DLB geeft een goed overzicht van deze ontstaansgeschiedenis.

Een nieuwe omzendbrief van 3 mei 2019 heft de voornoemde omzendbrief op en vat de huidige verplichtingen als volgt samen.

Lokale besturen dienen bij onroerende transacties (aan- en verkoop, overdracht zakelijke rechten, huur,…) volgende principes in acht te nemen:

  • Opmaak van een schattingsverslag (via een landmeter overeenkomstig artikel 296 DLB dan wel via de dienst vastgoedtransacties)
  • Respecteren van de beginselen van mededinging en transparantie. Dat betekent dat de ‘markt’ moet worden geraadpleegd.

Het decreet lokaal bestuur en de omzendbrief bevestigen dat ook wanneer de wetgeving overheidsopdrachten niet van toepassing is (wat het geval is bij zuivere onroerend goed transacties), dezelfde beginselen van mededinging en transparantie moeten worden nageleefd. De regelgeving legt in dit geval echter geen bepaalde procedure op. Van belang is dat elke geïnteresseerde de kans krijgt om mee te dingen. Dit vereist een passende bekendmaking en een transparante procedure.

In dit verband kan ook worden gewezen op de grenslijn tussen zuivere onroerend goed transacties en overheidsopdrachten. Indien de aanbestedende overheid in het kader van een onroerend goed transactie tevens voorschrijft wat er gebouwd moet worden/ waaraan de private of publieke infrastructuur moet voldoen, is sprake van een werk dat voldoet aan de door de overheid vastgestelde eisen, en dus van een overheidsopdracht. De Raad van State heeft hierover in twee recente arresten m.b.t. verkoop van gronden door het stedelijk vastgoedbedrijf SO Gent een duidelijke uitspraak gedaan (RvS nr 240.043, 30 oktober 2017). Het onderscheid wordt helder toegelicht in het Draaiboek Gebiedsontwikkeling van het kenniscentrum PPS (P. 109-113).
 


Bron:  www.geertsdenayer.be

Extra informatie: Omzendbrief KB/ABB 2019/3