Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Pilootproject CO2-prestatieladder start in september

Nieuws - 28/05/2019
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


Op de ministerraad van 24 mei stemde de Vlaamse regering in met de lancering van een driejarige pilootfase om de implementatie van de CO2-prestatieladder bij overheidsopdrachten te testen. De pilootfase start in september 2019 en zal duren tot september 2022. Concreet zullen bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om overheidsopdrachten in de wacht te slepen. 

De CO2-Prestatieladder werd in Nederland ontwikkeld. Het idee achter de tool is de  volledige constructiesector te stimuleren  om een continu managementsysteem  op  te  zetten  voor  het  reduceren  van  de  CO2-uitstoot, eerder dan enkel te werken met projectmatige maatregelen. Na onderzoek is er nu beslist om de implementatie van de CO2-Prestatieladder ook in België te testen. 

De CO2-Prestatieladder is een certificeerbaar managementsysteem dat bedrijven stimuleert om CO2 te  reduceren  op  zowel  structurele  wijze,  binnen  de  bedrijfsvoering  als  in  projecten  én  in  de toeleveringsketen. De  ladder  is  een  op  zichzelf  staand  certificatieschema  waarin  bedrijven  zich vrijwillig kunnen laten certificeren. De certificatie gebeurt door een geaccrediteerd en onafhankelijk organisme. Om certificatie aan de hand van de CO2-Prestatieladder te stimuleren wordt er gebruik gemaakt van een gunningsvoordeel bij overheidsopdrachten voor bedrijven die goed scoren op de ladder. Bedrijven die  gecertificeerd  zijn  overeenkomstig  een  trede  van  de  CO2-Prestatieladder  en  dus  inspanningen doen op het vlak van CO2-reductie, maken dus een grotere kans om overheidsopdrachten binnen te halen.


Bron:  BVR - CO2-prestatieladder