Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Federaal aankoopbeleid 2019-2020 wil duurzaamheid overheidsopdrachten bevorderen

Nieuws - 03/09/2019

De ministerraad van 30 augustus keurde de nota over het federaal aankoopbeleid 2019-2020 goed. Een van de doelstellingen is om de duurzaamheid van overheidsopdrachten te bevorderen.

Deze nota federaal aankoopbeleid 2019-2020 regelt de uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2017 over de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid, dat vier doelstellingen nastreeft:

  • de doeltreffendheid van de gezamenlijke federale aankoopvormen voor de overheidsopdrachten van diensten en leveringen verhogen;
  • een efficiënt model van samenwerking tussen de bestaande overheidsdiensten implementeren op basis van een consensusmodel;
  • de participatiegraad van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) aan de overheidsopdrachten verbeteren;
  • het duurzame karakter van de overheidsopdrachten bevorderen.

Vanuit deze doelstellingen bevat de nota Federaal Aankoopbeleid 2019-2020 een beschrijving van een te voeren federaal aankoopbeleid door de actieve deelnemers voor de periode 2019-2020. De federale overheid heeft nood aan een geïntegreerd en omvattend federaal aankoopbeleid. Dit impliceert concreet:

1.de uitvoering van een smart aankoopbeleid:

  • consolideren van traject 1 – gemeenschappelijke aankopen
  • afbouwen van de blootstelling aan risicovolle contracten
  • bekomen van de beste aanschafvoorwaarden door het implementeren van het gebruik van contractclausules bij de levering van goederen en diensten

2.de generatie van bijkomende aankoopwinsten:

  • goede aankooppraktijken toepassen en beheers- en beleidsnota’s over bepaalde aankoopcategorieën uitwerken

3.de voering van een leverancierscoherent aankoopbeleid:

  • de inbedding verzekeren van duurzame aankopen, het innovatief aanbesteden en initiatieven nemen om de KMO-participatiegraad aan overheidsopdrachten voldoende adequaat te houden
  • verzekeren van de respectering van betalingstermijnen van facturen en de honorering van leveranciersprestaties en contractvoorwaarden door de leveranciers

4.de verhoging van de procurementbekwaamheid van de medewerkers door middel van opleidingen

Het dienstencentrum Procurement zal de ministerraad informeren over de voortgang en realisatie van de actiepunten vermeld in de nota tegen december 2019.
 


Bron:  www.presscenter.org