Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Omzendbrief van het FAGG met verzoek om premies en voordelen door ziekenhuizen in het kader van hun overheidsopdrachten

Nieuws - 19/09/2019
-
Auteur(s) 
Jens Debièvre en Mehdy Abbas Khayli, Lydian


Ziekenhuizen plaatsen op regelmatige basis overheidsopdrachten voor het leveren van medicijnen en medische hulpmiddelen. In het kader hiervan verzoeken een talrijk aantal ziekenhuizen om voordelen en premies van potentiële leveranciers in het licht van het weerhouden van de economisch voordeligste offerte. Bepaalde gunningscriteria hebben daarbij betrekking op bijkomende diensten geleverd door leveranciers. Deze voordelen en premies bestaan met name uit opleidingen voor het gebruik van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, medische hulpmiddelen, software voor opvolging van de patiënten, brochures gericht aan de patiënten, of bijstand aan de activiteiten van artsen.

Deze praktijken worden in vraag gesteld in het licht van de toepasselijke wetgeving inzake overheidsopdrachten en met betrekking tot geneesmiddelen. Gelet daarop heeft de Commissie Overheidsopdrachten en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) recent deze problematiek aangekaart en enkele aandachtspunten belicht waarmee de ziekenhuizen rekening zouden moeten houden.

Advies van de Commissie Overheidsopdrachten

Op 5 maart 2019 heeft de Commissie Overheidsopdrachten de basisprincipes in herinnering gebracht van de regelgeving inzake overheidsopdrachten die de ziekenhuizen moeten respecteren in het kader van hun overheidsopdrachten voor leveringen van medicijnen en medische hulpmiddelen.

De Commissie heeft enerzijds gesteld dat het art. 81 van de wet inzake overheidsopdrachten toestaat dat bij het opstellen van de gunningscriteria, de naverkoopdiensten of technische assistentie in rekening wordt gebracht. Deze criteria moeten echter verbonden zijn aan het voorwerp van de overheidsopdracht en dus aan de desbetreffende benodigdheden.

Daarenboven, de gunningscriteria mogen geen onbeperkte keuzevrijheid laten aan de aanbesteder en moeten werkelijke mededinging garanderen. Ze moeten ook de naleving van het transparantie-, gelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel verzekeren.  

Ten slotte, overheidsopdrachten kunnen zowel betrekking hebben op zowel leveringen en diensten. In dat geval wordt het hoofdvoorwerp van de overheidsopdracht bepaald op basis van het element met de hoogste waarde.

Omzendbrief van de FAGG

In een omzendbrief van 21 juni 2019 met n° 646 heeft het FAGG de regelmatigheid van deze praktijk onderzocht in het licht van de wetgeving inzake geneesmiddelen.

De FAGG herinnert er aan het verbod op het vragen, het aanvaarden, het aanbieden of verschaffen van voordelen of premies, in het kader van het leveren van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. (art. 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen). Het verzoek tot bijkomende voordelen in het kader van overheidsopdrachten voor het leveren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen valt binnen dit verbod. Bijgevolg mogen ziekenhuizen met betrekking tot dergelijke overheidsopdrachten geen gratis voordelen of premies verzoeken binnen het kader van evaluatie van offertes met het oog op weerhouden van de economische voordeligste offerte.

Om deze vereiste te respecteren, zouden de opdrachtdocumenten moeten voorzien in de prijsopgave met een onderscheiden kostenpost voor deze bijkomende voordelen ofwel, minstens, zouden moeten expliciteren dat de kost voor deze diensten inbegrepen is in de prijs van de leveringen.

Bij het verzoeken tot gratis voordelen van leveranciers van medicijnen stellen ziekenhuizen zich bloot aan sancties zoals voorzien in de wet van 25 maart 1964 op medicijnen (ofwel een boete van EUR 200,- tot en met EUR 15.000,-, te vermeerderen met geldende opdeciemen, en/of een gevangenisstraf van een maand tot een jaar).
 


Bron:  www.lydian.be