Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Over de borgtocht in overheidsopdrachten (vonnis rechtbank van eerste aanleg)

Nieuws - 02/03/2020
-
Auteur(s) 
Dirk Van Heuven, Publius


In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als volgt over de exceptie van de door de opdrachtgever aangesproken borgstellende bank, na faillissement van de opdrachtnemer:

‘Eisers maken aanspraak op de vrijgave van de gehele borgtocht.

Artikel 30 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken bepaalde:

‘In voorkomend geval houdt de aanbestedende overheid van de borgtocht ambtshalve de sommen af die haar toekomen, met name wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering zoals vermeld in artikel 44, §1. Deze afhouding dient te gebeuren met inachtneming van de voorwaarden van artikel 44, §2.’

De aanbestedende overheid mocht dienvolgens over te gaan tot het ambtshalve afhouden van de borgtocht ‘van de sommen die haar toekomen’. De toestemming van de opdrachtnemer is voor deze afhouding niet vereist. Eisers kunnen aanspraak maken op de vrijgave van de volledige borgtocht in hun voordeel.

De stelling van eerste verweerster houdt geen rekening met het feit dat de afhouding van de borgtocht (ambtshalve) geschiedt door de aanbestedende overheid, hetgeen impliceert dat de toestemming van de opdrachtnemer tot vrijgave van de borgtocht niet is vereist. Artikel 2011 en 2013 BW zijn niet van openbare orde, noch van dwingend recht, zodat de AUR er kunnen van afwijken.

Artikel 30 KB AUR (versie 2013) voorziet uitdrukkelijk dat de overheid overgaat tot het ‘ambtshalve’ afhouden van de borgtocht ‘van de sommen die haar toekomen’. Hieruit volgt dat het in de eerste plaats toekomt aan de aanbestedende overheid zelf om te bepalen op welke sommen zij meent aanspraak te kunnen maken lastens de opdrachtnemer. Artikel 30 KB AUR vereist niet dat de aanbestedende overheid over een zekere en vaststaande schuldvordering beschikt lastens de opdrachtnemer vooraleer te kunnen overgaan tot een ambtshalve afhouding van de borgtocht. Zelfs al bestaat er dus cijfermatig betwisting over het bedrag van de schuldvordering van de aanbestedende overheid ten aanzien van de in gebreke blijvende opdrachtnemer, dan noch belet dit niet dat de overheid overgaat tot ambtshalve afhouding van de sommen die haar toekomen, zijnde de sommen waarvan de aanbestedende overheid meent dat zij aan haar verschuldigd zijn. Dit vloeit rechtstreeks voort uit het ambtshalve karakter van de afhouding’.

Artikel 30 AUR werd inmiddels gewijzigd:

‘In voorkomend geval houdt de aanbesteder van de borgtocht ambtshalve de sommen af die haar toekomen, met name wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering zoals vermeld in artikel 44, §1. Deze afhouding is onderworpen aan de naleving van de in artikel 44, §2 bepaalde voorwaarde, met inbegrip van de voorwaarde dat de door de opdrachtnemer opgeworpen verweermiddelen in overweging worden genomen. Indien de aanbesteder geheel of ten dele beroep doet op de borgtocht, na het verstrijken van de in artikel 44 §2, 2e lid, derde zin, bedoelde termijn, mag de instelling bij wie de borgtocht werd gesteld, indien de opdrachtnemer in de in artikel 44, §2, bedoelde termijn geen verweermiddelen liet gelden, niet het voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtnemer eisen’.

Referentie: Rb. Brussel 24 januari 2020, nr. 2020/1001, ng. (PUB 506614-2)  


Bron:  www.publius.be