Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

De elektronische handtekening: handig in corona-tijden

Nieuws - 27/03/2020
-
Auteur(s) 
Johan Geerts, advocaat


In deze tijden is het nuttig om oog te hebben voor telewerken, digitale samenwerkingsvormen maar zeker ook voor het elektronisch ondertekenen. Dit laat u immers toe om van waar ook uw handtekening te plaatsen. Tijd dus om de e-IDAS verordening even op te frissen.

Met een ‘gewone’ elektronische handtekening komt u al ver
Het elektronisch ondertekenen van een document (juridisch wordt meestal gesproken van een ‘geschrift’ of een ‘(onderhandse) akte’) hoeft niet noodzakelijk ingewikkeld te zijn.

De basisregel van de e-IDAS verordening (met kracht van wet in België) is immers dat elke elektronische handtekening (onder welke vorm dan ook) moet worden erkend als geldig bewijsmiddel. Het loutere feit dat de handtekening elektronisch is, mag er niet toe leiden dat de handtekening niet wordt aanvaard in een gerechtelijke procedure (art 25).

Dit maakt dat elk geschrift waaronder een ‘gewone elektronische handtekening’ wordt geplaatst, in principe kwalificeert als een onderhandse akte en dus geldt als bewijs van een rechtshandeling. Dit wordt ook bevestigd in artikel 1322 Burgerlijk Wetboek.

Een gewone e-mail of een gescande handtekening op een (pdf-)document, vormt dus in principe een rechtsgeldige handtekening.
Uw huidige procedures omschakelen naar elektronisch tekenen, is dus eenvoudiger dan u denkt.
 
Maar: soms is het ingewikkelder. Verschillende vormen van elektronisch tekenen
Het voorgaande geldt voor alle gevallen waarin de handtekening enkel dient om bewijsredenen. De handtekening op een brief, een bestelbon een contract of een offerte is daarvan een voorbeeld.

Is een handtekening een geldigheidsvoorwaarde  of een vormvereiste voor uw rechtshandeling (lees: de wet vereist een ondertekend geschrift ), dan volstaat een gewone elektronische handtekening niet altijd.

De e-IDAS verordening maakt een onderscheid tussen 3 soorten elektronische handtekeningen (u vindt een handig overzicht op de website van Vlaanderen):

De hiervoor genoemde ‘gewone elektronische handtekening‘, moet niet aan bijzondere voorwaarden voldoen. Elke (elektronische) manier om zich te identificeren beantwoordt hieraan (art 3,10° e-IDAS verordening). Uw e-mail handtekening bijvoorbeeld ook.

De ‘geavanceerde elektronische handtekening‘ moet beantwoorden aan een hoger veiligheidsniveau. Zo moet ze toelaten om de identiteit van de ondertekenaar en het origineel ondertekend geschrift te achterhalen (art 26 e-IDAS verordening). Een geavanceerde elektronische vereist dus een vorm van log-in met een uniek wachtwoord of  pincode.

De ‘gekwalificeerde elektronische handtekening‘ beantwoordt aan het hoogste veiligheidsniveau en is de enige vorm van elektronische handtekening die juridisch perfect gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening (art 25, lid 2 e-IDAS verordening). Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt geplaatst op basis van een ‘gekwalificeerd certificaat’, met een ‘gekwalificeerd middel’ dat wordt aangeboden door een ‘gekwalificeerde dienstverlener’. Enkel ondernemers die erkend zijn door de FOD Economie (of een buitenlands controleorgaan) kunnen handtekensoftware aanbieden die aan deze standaard beantwoordt. U herkent ze aan dit logo. De ondertekening met een Belgisch e-ID is hiervan een voorbeeld.

Als u een gekwalificeerde elektronische handtekening plaatst, bent u dus altijd juist.

Ook dat hoeft eigenlijk niet zo ingewikkeld te zijn. Een geavanceerde elektronische handtekening kan geplaatst worden met het e-ID (een gekwalificeerd certificaat) via gratis of betalende toepassingen van ADOBE pdf reader. U vindt meer informatie over het instellen van deze handtekenmethode op e-contract.be en op eid.belgium.be.
 
Welke elektronische handtekening is nu vereist?

Welke niveau van handtekening is nu echt nodig? De eerste vraag die u zich moet stellen is: wat is het doel van mijn handtekening?

Heeft uw handtekening enkel een ‘ceremoniële’ reden of gaat het louter om communicatie of informatie (briefwisseling), dan is een handtekening in principe overbodig. Een eenvoudige e-mail of niet ondertekende brief volstaat dus ook.

Heeft uw handtekening een ‘bewijsreden‘ (bestelbon, tegentekenen van een contract of offerte, kennisgeving van een beslissing,…), dan volstaan een gewone elektronische handtekening, doch afhankelijk van het belang van de rechtshandeling biedt enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening de absolute gelijkschakeling met een handgeschreven handtekening.

Is uw handtekening een geldigheidsvoorwaarde (de toepasselijke wetgeving vereist een authentieke akte/ een formele administratieve beslissing) of een fundamentele vormvereiste (de wetgeving vereist een handtekening), dan is een handgeschreven handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening meestal de beste piste (hoewel niet altijd strikt noodzakelijk).

Voorbeelden:
  • Een authentieke akte van een notaris of een rechter moet altijd ondertekend zijn met een handgeschreven of  gekwalificeerde elektronische handtekening (art 1317 BW).
  • Een offerte in het kader van een overheidsopdracht moet altijd ondertekend zijn met een gekwalificeerde elektronische handtekening (art 43§1 KB Plaatsing)
  • De originele (dus niet de kopie) notulen van het college van burgemeester en schepenen moeten ondertekend worden door de burgemeester en de algemeen directeur (art 277 DLB).
Hoe u elektronisch tekent is dus een kwestie van:
  • nagaan wat de toepasselijke wetgeving voorschrijft;
  • risico-analyse. Wat is het belang van de handtekening?
Op deze site van de Vlaamse overheid vindt u een handig stappenplan om deze afweging te maken.

Bron:  www.geersdenayer.be