Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

COVID-19: Het hoofd bieden aan onvoorspelbare omstandigheden, omgaan met het onverwachte

Nieuws - 28/05/2020
-
Auteur(s) 
Isabelle Van Kruchten, Equal


De laatste weken wordt er in de wereld van de overheidsopdrachten druk gediscussieerd over het begrip 'onvoorspelbare omstandigheden' in het licht van de gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19. Dat begrip is echter niet nieuw en heeft al heel wat inkt doen vloeien.

Een van de principes die in de reglementering van overheidsopdrachten essentieel wordt geacht, is het forfaitair beginsel. In artikel 9 van de wet van 17 juni 2016 wordt bevestigd dat overheidsopdrachten worden geplaatst 'op forfaitaire basis', wat betekent dat de prijzen die door ondernemers worden geboden, definitief zijn, en bij de uitvoering niet kunnen worden gewijzigd. Het belangrijkste doel van die bepaling is de ondernemer te belasten met de risico's in verband met de uitvoering. Dat is in de praktijk helemaal anders: tal van opdrachten evolueren tijdens de uitvoering zodanig dat dit vermeende 'forfaitaire' karakter wordt afgezwakt, en de regelgeving kent tal van nuanceringen, in het bijzonder de artikelen 38/9 en 38/10 van de algemene uitvoeringsregels die betrekking hebben op onvoorspelbare omstandigheden.

Wat?
Laten we even stilstaan bij artikel 38/9 van de algemene uitvoeringsregels: volgens deze bepaling mag een opdrachtnemer vragen dat de opdracht wordt herzien wanneer het contractuele evenwicht van de opdracht in zijn nadeel wordt ontwricht om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder. Hij moet aantonen dat het ging om omstandigheden "die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan". Als dat het geval is, kan de herziening van de opdracht bestaan uit een verlenging van de uitvoeringstermijn, of een schadevergoeding als de opdrachtnemer een belangrijk nadeel heeft geleden, of een andere vorm van herziening of, tot slot, de verbreking van de opdracht.

Wanneer en hoe?
Als een opdrachtnemer zich wenst te beroepen op onvoorspelbare omstandigheden, moet hij zich strikt houden aan de termijnen en formaliteiten vermeld in de artikelen 38/14 en 38/15 van de algemene uitvoeringsregels - doet hij dat niet, dan zal hij zich daar niet op kunnen beroepen:
  • de omstandigheden moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt uiterlijk 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de opdrachtnemer ze normaal had moeten kennen. Het is zeer belangrijk dat de opdrachtnemer deze termijn naleeft, want die geldt op straffe van verval.
  • Ook moet hij bondig de invloed van de ingeroepen feiten of omstandigheden op het verloop en de kostprijs van de opdracht aan de aanbesteder meedelen. Dat kan via de voornoemde kennisgeving of via een afzonderlijk schrijven, maar altijd binnen de termijn van 30 dagen, eveneens op straffe van verval.
  • Wat de herziening van de opdracht betreft:
    • Als de opdrachtnemer de uitvoeringstermijnen wenst te verlengen, moet hij daartoe een verzoek indienen voordat de contractuele termijnen verstreken zijn.
    • Als de opdrachtnemer verzoekt om een schadevergoeding of een andere vorm van herziening, moet dat verzoek vergezeld gaan van een becijferde rechtvaardiging en moeten beide documenten (verzoek en raming) worden ingediend uiterlijk 90 dagen nadat de opdrachtnemer in kennis is gesteld van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de opdracht.
Niet-naleving van deze voorwaarden wordt door de rechtscolleges bestraft. In een recent vonnis van 21 januari 2020 heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (AR17/6170/A) nogmaals bevestigd dat elke laattijdige inroeping van dergelijke omstandigheden of het niet kenbaar maken daarvan uiterlijk 30 dagen na de invloed van die omstandigheden op het verloop en de uitvoering van de opdracht, tot gevolg heeft dat de aanvraag onontvankelijk is.

Opdrachtnemers dienen de formaliteiten en de termijnen voor hun aanvraag dus strikt na te leven, en aanbesteders dienen goed te controleren of het verzoek ontvankelijk is!
Bron:  https://equal-partners.eu/nl/nieuws/onvoorspelbare-omstandigheden-overheidsopdrachten