Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering. In deze editie 2021 besteedt de auteur op verschillende plaatsen aandacht aan de gevolgen van COVID-19 voor overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Wat zegt het regeerakkoord over het overheidsopdrachtenrecht?

Nieuws - 09/10/2020
-
Auteur(s) 
Jens Debièvre, Lydian


Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen over de overheidsopdrachten?
 1. Er komt een interfederaal relance- en transitieplan, dat een investeringsplan omvat in strategische sectoren, waaronder energie, digitalisering en mobiliteit(sinfrastructuur). 
  De formatienota geeft aan dat de federale overheid hierbij in hoge mate afhankelijk zal zijn van overheidsopdrachten. Er bestaat de intentie de plaatsingsprocedures transparanter, groener en socialer en effectiever te maken. Dit laatste zou lukken door de verhaalsmogelijkheden (en de vertraging die ze veroorzaken) aan te pakken. De regelgeving inzake overheidsopdracht zal in het licht van deze voornemens worden geëvalueerd en aangepast.
  Wat de overheidsinvesteringen betreft, wordt de nadruk gelegd op PPS- en EPC-contracten om de energietransitie te financieren. Hierbij wordt ook gekeken naar het ‘mobiliseren’ van nucleaire voorzieningen (met aftrek van de gelden nodig voor ontmanteling van kerncentrales). Bedoeling is privé-investeerders een lange termijnvisie aan te reiken, eventueel ondersteund met fiscale waarborgen. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal een transitiefonds oprichten om institutionele investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook regionale investeringsmaatschappijen te groeperen om tezamen zgn. cruciale ondernemingen te ondersteunen, o.a. in de energiesector maar ook in de digitale economie en in de gezondheidssector. In de marge hiervan zouden alle participaties van de federale staat worden ondergebracht in de FPIM.
   
 2. Er wordt gemikt op het ondersteunen van ondernemingen en ondernemers.
  Wat betreft de toegang tot overheidsopdrachten, wordt (verder) ingezet op de toegankelijkheid voor KMO’s, bv. via het voorzien van ethische, sociale en milieuvoorwaarden en het verlagen van de administratieve lasten van deelname. Daarnaast is er een focus op O&O opdrachten in de strijd tegen klimaatverandering of in het kader van de digitalisering van overheid en economie. Ook de strijd tegen sociale dumping (cf. art. 12 e.v. KB Uitvoering van 14/1/2013) wordt doorgezet.
   
 3. Er wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening vanwege de overheid. 
  E-Government moet de administratieve last verlagen (cf. EU Verordening Single Digital Gateway). M.b.t. de overheidscontracten wordt gedacht aan zgn. smart contracts, weliswaar binnen het kader van de huidige regelgeving inzake overheidsopdrachten. Ook wordt binnen de federale overheid gestreefd naar volledige digitale facturatie, om zo betalingsachterstand weg te werken. De Regie der Gebouwen moet worden omgevormd tot een overheidsvastgoedbedrijf, conform de aanbevelingen van het Rekenhof, incl. een waardering van het totale overheidspatrimonium (!). Bovendien zal er een audit plaatsvinden op alle lopende (federale) DBFM-contracten.
   
Hieraan kan worden toegevoegd dat het niet uit te sluiten valt dat tijdens de komende legislatuur de regelgeving inzake overheidsopdrachten zal in overeenstemming moeten worden gebracht met een nieuwe generatie overheidsopdrachtenrichtlijnen (ter vervanging van de generatie 2014).

Er dient zich dus geen revolutie aan in het overheidsopdrachtenrecht, maar er zullen door de komende regering wel duidelijke accenten worden gelegd o.g.v. de hier besproken formatienota.
Bron:  https://www.lydian.be/nl/nieuws/wat-zegt-het-regeerakkoord-over-het-overheidsopdrachtenrecht