Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2020
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2020 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Meer info vindt u op onze webshop .   

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering. In deze editie 2021 besteedt de auteur op verschillende plaatsen aandacht aan de gevolgen van COVID-19 voor overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop .

OVAM wil afzet kunststofrecyclaten stimuleren via openbare aanbestedingen

Nieuws - 22/03/2021

Via haar aankoopbeleid kan Vlaanderen een belangrijke hefboom zijn voor de inzet van kunststofrecyclaat.

Producenten zijn nog te vaak terughoudend om kunststofrecyclaten in te zetten in nieuwe producten. Ze kiezen meestal voor virgin kunststoffen, onder meer vanwege de constante kwaliteit en de lage verkoopsprijzen. Maar de druk om recyclaten te gebruiken neemt toe. Het volume aan kunststoffen op de markt blijft groeien, de inzameling en sortering van kunststoffen neemt toe en richt zich op meer kwaliteit. Europa zal haar recyclagecapaciteit voor kunststoffen tegen 2030 verviervoudigen ten opzichte van 2017. En daarbij formuleert de EU concrete doelstellingen voor de afzet van recyclaten.

Via haar aankoopbeleid kan Vlaanderen een belangrijke hefboom zijn voor de inzet van kunststofrecyclaat. Uit een OVAM-studie blijkt namelijk dat er veel potentieel ligt in het segment van de bouw en openbare aanbestedingen. De studie, uitgevoerd door Centexbel-VKC (het competentiecentrum voor de kunststofverwerkende industrie), levert voorstellen op om de afzet te bevorderen in negen bouwtoepassingen, waaronder pvc-raamprofielen, zonwering en isolatie. Die materialen en producten kunnen zonder kwaliteitsverlies of technische bezwaren gemaakt worden uit kunststofrecyclaat.
 
Onbekend is onbemind
De onderzoekers interviewden producenten en screenden bestekteksten en andere documenten op elementen die het inzetten van kunststofrecyclaat verhinderen. Ze kwamen tot de algemene conclusie dat voor beton- of staalconstructies in de teksten wél verwijzingen staan naar het gebruik van recyclaat, voor kunststofconstructies of -varianten niet. Bouwbedrijven blijken het liefst te werken met materialen, producten en systemen die al heel lang toegepast worden, zoals beton, asfalt, keramiek, metaal en hout. Standaardbestekken bevatten doorgaans ook veel informatie over die materialen (en producten), niet over kunststoffen.

Aanbestedende overheden moeten kunnen motiveren en aantonen waarom bepaalde materialen voorgeschreven of beter beoordeeld worden. Ze moeten dat ook op een betrouwbare manier kunnen controleren en opvolgen tijdens de uitvoering (via certificaten, technische fiches, labels …). Grotendeels ontbreekt hen de kennis en de middelen om dat voor elke opdracht zelf te doen en op te volgen.

Nochtans is de tijd rijp om het gebruik van andere materialen, zoals kunststofvarianten uit recyclaat, toe te laten of zelfs aan te moedigen. Standaardbestekken kunnen initieel een belemmering vormen, maar zodra ze zijn aangepast, worden die aanpassingen ook op uniforme wijze en op grote schaal toegepast.

Afstappen van technische specificaties
Standaardbestekken worden om de zes jaar geactualiseerd. Omdat ook normen aanpassen een vrij traag en moeilijk proces is, bevelen de onderzoekers aan om in (nieuwe) bestekteksten functioneel te gaan specifiëren. Dat betekent dat je geen technische specificaties opneemt, zoals uit welk materiaal het bouwproduct of -werk moet bestaan, maar wel eisen formuleert over bijvoorbeeld gebruik, levensduur, uitstraling en functionaliteit. Dat geeft meer ruimte aan innovatie.

Aanbevelingen verankeren
De OVAM zal de kennis en adviezen uit deze studie verder uitdragen. Uiteindelijk willen we de aanbevelingen uit de studie verankerd zien in bestekken van de Vlaamse overheid. Dat kan bijvoorbeeld in samenwerkingsakkoorden die afgesloten worden met Vlaamse agentschappen en departementen of in de vorm van gunningscriteria voor circulaire bouwopdrachten.

Binnenkort wordt wellicht ook een nieuw Vlaams plan overheidsopdrachten uitgewerkt. De overheid zal bekijken hoe ze kan inspelen op de Europese Green Deal en het actieplan rond circulaire economie, die beide pleiten voor het gebruik van kunststofrecyclaten.


Bron:  https://www.ovam.be/ovam-wil-afzet-kunststofrecyclaten-stimuleren-via-openbare-aanbestedingen-en-bouwwerken-van-vlaamse