Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2020
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2020 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Meer info vindt u op onze webshop .   

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering. In deze editie 2021 besteedt de auteur op verschillende plaatsen aandacht aan de gevolgen van COVID-19 voor overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop .

Uitrol laadpalen Brussels gewest: Sibelga coördineert overheidsopdracht voor minstens 400 laadpunten en organiseert aankoopcentrales voor lokale besturen

Nieuws - 29/11/2021
-
Auteur(s) 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft in juni 2020 de visie aangenomen om de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aanzienlijk te versnellen. Het is de bedoeling om tegen 2035 minstens 11.000 publiek toegankelijke laadpalen te installeren. De Brusselse regering geeft distributienetbeheerder Sibelga in dat kader alvast de opdracht om – in samenwerking met de gemeentelijke wegbeheerders en de gewestelijke wegbeheerder – een installatieplan op te stellen voor minimaal 400 publiek toegankelijke laadpunten (op en buiten de openbare weg). Minstens 5% daarvan is gereserveerd voor autodeelparkeerplaatsen. Het is bovendien aan Sibelga om daarvoor een overheidsopdracht te coördineren. Doel is alvast om de installatie van de laadpunten te voltooien binnen het jaar na de sluiting van de concessie.
Maar Sibelga krijgt ook de taak om één of meerdere aankoopcentrales op te richten zodat het voor de Brusselse lokale en gewestelijke overheden gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld elektrische voertuigen aan te kopen voor hun eigen voertuigenpark of om laadpunten voor elektrische voertuigen te installeren voor eigen gebruik of gebruik door bezoekers. Deze opdracht van Sibelga duurt 3 jaar, tot 24 november 2024. Het gewest zal Sibelga voor deze taak financieel ondersteunen via subsidies. Brugel zal de komende 3 jaar toezicht houden op het dossier.
Het besluit van de Brusselse regering van 10 november 2021 bevat de precieze procedure en modaliteiten voor beide opdrachten. De bepalingen treden in werking op 24 november 2021.

Bron:  10 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden ten gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van alternatieve brandstoffen,BS 24 november 2021, bl. 114411.