Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuwe artikelsgewijze commentaren voor KB Concessies (artikelen 39, 43 en 44)

Nieuws - 24/03/2022
-
Auteur(s) 
Bart Dermaux


Tim Bruyninckx schreef voor Mercatus nieuwe artikelsgewijze commentaren bij de volgende artikelen van het KB Concessies:
  • Artikel 39 behandelt de invulling van het zgn. DVB (Document van Voorlopig Bewijs), voor wat betreft de selectievoorwaarden. Het DVB laat de aanbestedende overheid toe op basis van een verklaring vanwege de kandidaat of inschrijver om a.h.w. een kandidaat of inschrijver voorlopig te selecteren.
  • Op basis van artikel 43 kan de aanbestedende overheid in de concessiedocumenten eisen dat de kandidaat of inschrijver in zijn aanvraag tot deelneming of offerte het eventueel deel van de concessie dat hij voornemens is in onderaanneming te geven vermeldt, alsook de identiteit van deze onderaannemers.
  • Artikel 44 heeft betrekking op de verificatie door de aanbestedende overheid bij de selectie in het kader van procedures tot plaatsing van concessies. Enerzijds betreft de verificatie het onderzoeken van de toestand van een kandidaat of inschrijver met het oog op het nazicht van de uitsluitingsgronden of van het voldoen aan de selectievoorwaarden en -criteria. Anderzijds omvat deze verificatie ook de mogelijkheid om van de kandidaat of inschrijver zelf documenten of inlichtingen te ontvangen die gelden als bewijzen van de afwezigheid van uitsluitingsgronden.