Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Update van de thematische fiche 'Raamovereenkomst'

Nieuws - 16/11/2022
De thematische fiche 'Raamovereenkomst' op Mercatus werd integraal geactualiseerd naar aanleiding van de recente omzendbrief van 28 juni 2022 (BS 3 oktober 2022).

In deze fiche komen de volgende aspecten aan bod:
 • Wetgeving
 • Artikelsgewijze commentaar
 • Praktijkvoorbeeld
 • Commentaar
  • Omschrijving van de rechtsfiguur ‘raamovereenkomst’
  • Kenmerkend voor de raamovereenkomst
  • Doelstellingen van een raamovereenkomst
  • Voorschriften neergelegd in de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016
   • Aanwijzing van partijen en van eventuele gebruikers
   • Inzake de looptijd van de raamovereenkomst
   • Maximale waarde en maximale hoeveelheid van individuele opdrachten die binnen een raamovereenkomst kunnen worden afgenomen
   • Raamovereenkomst gesloten met één enkele ondernemer
   • Raamovereenkomst gesloten met meerdere deelnemers
  • Kwalitatieve selectie
  • Doorwerking van de procedure gebruikt voor het plaatsen van de raamovereenkomst naar de opvolgende specifieke opdrachten toe
  • Plaatsing van de specifieke opdrachten
   • Rechtstreekse gunning
   • Procedure van de mini-competitie
  • Specifieke regels inzake de mini-competitie
  • Uitvoering van een raamovereenkomst
   • Uitvoering van de specifieke opdrachten
   • Inzake de borgtocht
   • Verbreking van de raamovereenkomst
   • Inzake de oplevering
 • Belangrijke rechtspraak
 • Rechtsleer
 • Andere informatie
 • Modellen en formulieren
Noot: er bestaat ook een overzicht van alle thematische fiches op Mercatus.