Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande edities van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verschenen als e-book en in papieren formaat zijn nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2017 (e-book en boek), 2018 (e-book en boek), 2019 (e-book en boek) en 2020 (e-book en boek).

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via herkenbare praktijkvoorbeelden, toonaangevende rechtspraak, relevante wetgevingsuittreksels, … Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap naar een juiste, concrete oplossing. Van de opstelling van bestekken, over de uitvoering van de overheidsopdracht, tot de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten. Meer info vindt u op onze webshop.  

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten van Bart Gheysens, Peter Flamey en Constant De Koninck bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Actualisering van praktijkvoorbeeld 'Invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten'

Nieuws - 17/11/2022

Het praktijkvoorbeeld dat de invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten onderzoekt, werd zopas aangevuld en geactualiseerd met de cijfers uit de jaarrekeningen van het boekjaar 2021. In hoeverre hebben de cateringbedrijven het tweede jaar van de coronacrisis doorstaan? En hoe kan men daar als aanbestedende overheid mee omgaan?

Cateringbedrijven hebben tijdens de coronacrisis lange tijd geen maaltijden aan scholen en bedrijfsrestaurants meer mogen leveren. Om de weerslag hiervan te kunnen onderzoeken, analyseerde Pol Verbeke de cijfers van 2019, het jaar vóór de coronacrisis, en 2020 en 2021, de jaren van de coronacrisis.

Het praktijkvoorbeeld werd aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen (balans en resultatenrekening) van het boekjaar 2021 van de vier deelnemers aan de cateringopdracht voor de levering van schoolmaaltijden. Vermits de invloed van de coronacrisis ook nog in 2021 voelbaar was, werden de cijfers van de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 vergeleken en werd een bespreking van de resultaten 2021 toegevoegd in functie van de minimumwaarden die een aanbestedende overheid als financieel selectiecriterium kan hanteren in een overheidsopdracht.

Door de tegenvallende resultaten in 2020 en 2021 blijven aanbestedende overheden voor een dilemma staan. Om te vermijden dat ondernemingen als gevolg van de coronacrisis niet geselecteerd worden, moet een aanbestedende overheid voorzichtig te werk gaan bij de bepaling van de minimumwaarden voor de financiële en economische selectiecriteria. Enerzijds moet ze mogelijke toekomstige faillissementen kunnen inschatten en ondernemingen, die zich in die situatie bevinden, niet selecteren. Anderzijds stelt zich de vraag: hoe kan de aanbestedende overheid toch voldoende ondernemingen met financiële draagkracht selecteren?

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle praktijkvoorbeelden.