Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikelen 14, 27, 51 en 53 Concessiewet

Nieuws - 31/01/2023

Aan Mercatus werden vier nieuwe artikelsgewijze commentarentoegevoegd bij de Concessiewet. Auteur Tim Bruyninckx baseerde zich voor deze nieuwe commentarenonder meer op recente rechtspraak en rechtsleer.

  • Artikel 14 Concessiewet stelt dat deze wet niet van toepassing is op concessies die betrekking hebben op een van de in bijlage II bij de wet bedoelde activiteiten, m.n. indien na afloop van een procedure inzake vrijstellingsaanvragen door de Europese Commissie werd vastgesteld dat de activiteit rechtstreeks blootstaat aan mededinging.
  • Artikel 27 Concessiewet bepaalt dat ondernemers alle relevante bepalingen van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht dienen na te leven.
  • Artikel 51 Concessiewet voorziet een uitsluitingsgrond voor het geval dat een kandidaat of inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.
  • Artikel 53 Concessiewet gaat in de op de mogelijkheid voor kandidaten of inschrijvers die zich bevinden in een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond (en aldus moeten resp. kunnen worden uitgesloten door de aanbesteder) om corrigerende maatregelen aan te dragen.
U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.