Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Federale ministerraad keurt ontwerp-KB goed inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies

Nieuws - 15/05/2023
-
Auteur(s) 
Bram Delen & François Billy


De federale ministerraad van 12 mei 2023 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat erop gericht is de samenstelling en de werking van het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies te regelen, alsook om een aantal wijzigingen door te voeren op het vlak van de monitoring en/of transparantie van overheidsopdrachten.
Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies
Elke lidstaat moet de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies laten controleren door de daartoe bevoegde instanties. De resultaten van deze monitoringactiviteiten moeten elke drie jaar worden gepubliceerd en doorgestuurd naar de Europese Commissie in een toezichtrapport. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten, werd aangeduid als aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie in dat verband. Het ontwerp van koninklijk besluit regelt nu de samenstelling van het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies, dat de FOD Kanselarij van Eerste Minister zal bijstaan in het kader van de opmaak van het toezichtrapport.
Vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht
Vervolgens regelt het ontwerp ook de inhoud van de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht en voert het een aantal andere technische aanpassingen door die gericht zijn op een efficiënte monitoring, onder meer op het vlak van de kmo-participatie. Vooreerst is het van belang om niet alleen te beschikken over de naam of de handelsnaam van de inschrijvers, maar ook over hun identificatienummer. Wat de Belgische inschrijvers betreft, komt dit overeen met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen. De opgave van deze nummers in het proces-verbaal van de opening van de offertes wordt dan ook verplicht. Dit is eveneens het geval voor de inlichtingen die opgenomen staan in de aankondiging van gegunde opdracht, alsook voor de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht.
Proces-verbaal van opening van de offertes
Er werd daarnaast toegevoegd dat de gegevens die in het proces-verbaal van opening van de offertes moeten vermeld staan, door de aanbestedende overheid doorgestuurd moeten worden naar de FOD BOSA.
Monitoring en transparantie overheidsopdrachten federale aanbestedende overheden
Vervolgens worden de FOD’s, de POD’s en het Ministerie van Landsverdediging opgedragen om, telkens wanneer dit mogelijk is, de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht op te nemen om zo de monitoring van de gunningscriteria te faciliteren en de transparantie te bewerkstelligen. De federale aanbestedende overheden zullen er eveneens mee belast worden informatie mee te geven in verband met eventuele voorafgaande marktconsultaties en intellectuele eigendomsrechten. Deze informatie zal opgegeven moeten worden in een elektronisch formulier dat daartoe opgemaakt zal worden door de FOD Beleid en Ondersteuning.
Aankondiging van gegunde opdracht: waarde van laagste en hoogste offerte
Tot slot wordt voorzien, wat de aankondiging van gegunde opdracht betreft, dat het niet volstaat om ofwel de waarde van de begunstigde offerte in te geven, dan wel de waarde van de laagste en hoogste offerte. Beide types inlichtingen zullen opgegeven moeten worden, in lijn met wat voorzien is in de nieuwe standaardformulieren (uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Bron:  Wijzigingen inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies, persbericht bij de ministerraad van 12 mei 2023, FOD Kanselarij van de Eerste Minister