Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: actualisering van de artikelsgewijze commentaren bij artikel 20 (Gemengde opdrachten) en 52 van de Overheidsopdrachtenwet (Voorafgaande betrokkenheid van kandidaten of inschrijvers)

Nieuws - 26/07/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Robin Depoorter en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) actualiseerden voor Mercatus de artikelsgewijze commentaren bij artikel 20 en artikel 52 van de Overheidsopdrachtenwet. Beide commentaren werden verrijkt met inzichten uit recente rechtspraak.

Ter herinnering:

  • Artikel 20 van de Overheidsopdrachtenwet heeft betrekking op gemengde opdrachten bestaande uit verschillende soorten opdrachten waarop Titel 2 van de wet van toepassing is. Het betreft dus een regeling specifiek voor gemengde opdrachten die bestaan uit een combinatie van werken en/of leveringen en/of diensten die alle vallen binnen de klassieke sectoren.
  • Ook artikel 52 van de Overheidsopdrachtenwet is van toepassing op opdrachten in de klassieke sectoren. Dit artikel heeft enerzijds tot doel te vermijden dat bij de gunning van een overheidsopdracht van werken, levering of diensten de concurrentie wordt vervalst doordat ook een onderneming zou deelnemen die belast werd met bepaalde voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de opdracht, of doordat een onderneming die verbonden is met eerstgenoemde onderneming zou deelnemen aan de procedure. Deze bepaling is er dus op gericht het gelijkheidsbeginsel te waarborgen, dat onder meer inhoudt dat de inschrijvers zich in een gelijke positie moeten bevinden zowel in de fase van de voorbereiding van hun aanbiedingen, als bij de beoordeling ervan door de aanbestedende overheid.
    Anderzijds veronderstelt het gelijkheidsbeginsel ook dat het recht op toegang tot de opdracht niet onnodig wordt beperkt.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk wetsartikel.