Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: actualisering van de thematische fiche 'Horizontale samenwerking tussen aanbestedende overheden' en de artikelsgewijze commentaar bij artikel 31 Overheidsopdrachtenwet 2016

Nieuws - 23/08/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


De thematische fiche over 'Horizontale samenwerking tussen aanbestedende overheden' op Mercatus werd door auteur Constant De Koninck grondig geactualiseerd en uitgebreid op basis van recente rechtspraak. De artikelsgewijze commentaar bij artikel 31 Overheidsopdrachtenwet 2016, dat deze samenwerkingsvorm regelt, werd eveneens geüpdatet.

Verschil met 'in house'-samenwerking

De thematische fiche betreft meer bepaald de niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking, geregeld door artikel 31 van de Overheidsopdrachtenwet 2016. Ze wordt als ‘niet-geïnstitutionaliseerd’ en 'horizontale' aangemerkt omdat een samenwerking wordt opgezet tussen aanbestedende overheden zonder dat een nieuwe of speciaal daartoe aangewezen entiteit wordt opgericht. Dit verschilt dus met de door artikel 30 geregelde ‘in house’-samenwerking, die als ‘geïnstitutionaliseerd’ of ‘verticaal’ wordt omschreven omdat er aanbestedende diensten bij betrokken zijn die de uitvoering van een taak toewijzen aan een afzonderlijke entiteit die in gezamenlijk bezit is en onder gezamenlijke controle staat, die dan als aanbieder optreedt.

Overheidsopdrachtenwet van toepassing? Dit zegt de wetgeving en de rechtspraak

Lange tijd vormde het arrest Stadtreinigung Hamburg het basisarrest met betrekking tot de horizontale publiek-publieke samenwerking. Onder bepaalde voorwaarden valt een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt gesloten, immers buiten het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenrichtlijn (en -wet). In recentere rechtspraak gaat het Hof van Justitie verder in op de voorwaarden die moeten verenigd zijn opdat sprake zou kunnen zijn van een publiek-publieke samenwerking, en dus de niet-toepasselijkheid van de richtlijn / wetgeving overheidsopdrachten. Lees er meer over in de nieuwe update van de thematische fiche en de artikelsgewijze commentaar bij artikel 31 Overheidsopdrachtenwet 2016!

Noot: er bestaat ook een overzicht van alle thematische fiches op Mercatus.