Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Gratis nieuwsberichten

09/09/2019

 • De brexit en overheidsopdrachten: de belangrijkste gevolgen
  Naar aanleiding van de brexit is het aannemelijk dat in de nabije toekomst het Verenigd Koninklijk niet langer lid zal zijn van de Europese Unie en dat bijgevolg de Europese overheidsopdrachtenregels niet langer van toepassing zullen zijn in het ...

03/09/2019

20/08/2019

 • Nieuwe artikelsgewijze commentaar bij 'levenscycluskosten'
  Er is nieuwe artikelsgewijze commentaar beschikbaar bij het artikel 82 van de Overheidsopdrachtenwet over levenscycluskosten. Het begrip 'levenscycluskost' wordt daarin afgelijnd ten opzichte van 'levenscyclusanalyse' en 'total cost of ownership'. ...

08/08/2019

01/08/2019

 • Enquête UEA
  De Europese Commissie organiseert een online enquête waarin je je mening kan geven over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Met de enquête wil de Europese Commissie nagaan in welke mate ondernemingen en aanbestedende overheden tevreden ...

24/07/2019

05/07/2019

 • Verwijlintrest blijft 8% voor tweede helft van 2019
  De federale overheid heeft de verwijlintresten aangevuld op www.publicprocurement.be . Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties. De verwijlintrest voor de tweede helft van ...

04/07/2019

03/07/2019

 • Artikelsgewijze commentaar bij artikel 71 'selectiecriteria'
  Er is nieuwe artikelsgewijze commentaar beschikbaar bij artikel 71 van de Wet Overheidsopdrachten 2016 over selectiecriteria. De commentaartekst gaat onder meer in op de criteria, de vereiste van transparantie en hoe men de geschiktheid moet nagaan. ...

02/07/2019

Publicaties en opleidingen


 
 

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachtenOverheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek OverheidsopdrachtenMet meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop
 

Zakboekje overheidsopdrachten 2019 - Klassieke sectoren & Wetboek

 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2019 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Deze grondig vernieuwde editie is volledig afgestemd op de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving, die van kracht is sinds 30 juni 2017. Dit Zakboekje Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren is het eerste deel in een reeks van twee. In het tweede deel - het Zakboekje Overheidsopdrachten - Wetboek 2019 - bundelt auteur Patrick Thiel alle relevante wetteksten rond overheidsopdrachten voor zowel klassieke als speciale sectoren in een handig zakboekformaat. Bij aankoop van beide delen van het Zakboekje Overheidsopdrachten 2019 geniet u overigens een korting van 15%. Meer info over beide delen vindt u op onze webshop.


Kluwer Opleidingen

Al meer dan 1000 deelnemers volgden een opleiding rond overheidsopdrachten bij Kluwer Opleidingen. En de cursus ‘Overheidsopdrachten van A tot Z’ is ondertussen aan haar 39ste editie toe. Daar zijn we best trots op. Opleidingsverantwoordelijken weten dat onze docenten deze materie door en door kennen. Dat vertaalt zich in een hoge deelnamegraad én tevreden cursisten.

Kluwer biedt zowel open kalendertrainingen rond overheidsopdrachten als incompanyopleidingen. Deze laatste worden volledig op maat aangepast aan de wensen van uw team of organisatie.