Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: actualisering van de artikelsgewijze commentaren bij artikelen 33 tot 40 van het KB Plaatsing speciale sectoren (Prijsvaststelling en prijsbestanddelen)

Nieuws - 21/03/2023

De artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 33 tot 40 van het KB Plaatsing speciale sectoren zijn volledig bijgewerkt door Christophe Dubois, advocaat bij Equal (Brussel), onder meer op basis van recente rechtspraak en doctrine.

Artikelen 33 tot 40 vormen Hoofdstuk 4 van Titel 1 van het KB van 18 juni 2017, dat betrekking heeft op de prijsvaststelling en prijsbestanddelen:

  • Artikel 33 preciseert dat de prijzen in de offerte in euro uitgedrukt worden.
  • Artikel 34 heeft betrekking op verschillende wijzen van prijsvaststelling.
  • Artikel 35 voorziet dat de inschrijver geacht wordt zijn offertebedrag te hebben vastgesteld volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen en ramingen, rekening houdend met de inhoud en de omvang van de opdracht.
  • Artikel 36 preciseert dat de eenheidsprijzen en de globale prijzen voor iedere post van de samenvattende opmeting of van de inventaris opgegeven worden met inachtneming van de betrekkelijke waarde van die posten ten opzichte van het totale offertebedrag.
  • Artikel 37 behandelt de soms moeilijke kwestie van de btw en andere heffingen in het kader van een overheidsopdracht.
  • Artikel 38 houdt verband met de specifieke kwestie van het in aanmerking nemen, in de prijs van de offertes, van de aankoopprijzen en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de intellectuele-eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
  • Artikel 39 voorziet dat de opleveringskosten – en in het bijzonder de keuringskosten – inbegrepen zijn in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de wijze bepalen waarop deze kosten zullen worden berekend.
  • Artikel 40 preciseert voor elke categorie van overheidsopdracht dat alle kosten, maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, inbegrepen zijn in de eenheidsprijzen en globale prijzen.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.