Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: actualisering van de artikelsgewijze commentaren bij artikelen 33 tot 40 van het KB Plaatsing speciale sectoren (Prijsvaststelling en prijsbestanddelen)

Nieuws - 21/03/2023

De artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 33 tot 40 van het KB Plaatsing speciale sectoren zijn volledig bijgewerkt door Christophe Dubois, advocaat bij Equal (Brussel), onder meer op basis van recente rechtspraak en doctrine.

Artikelen 33 tot 40 vormen Hoofdstuk 4 van Titel 1 van het KB van 18 juni 2017, dat betrekking heeft op de prijsvaststelling en prijsbestanddelen:

  • Artikel 33 preciseert dat de prijzen in de offerte in euro uitgedrukt worden.
  • Artikel 34 heeft betrekking op verschillende wijzen van prijsvaststelling.
  • Artikel 35 voorziet dat de inschrijver geacht wordt zijn offertebedrag te hebben vastgesteld volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen en ramingen, rekening houdend met de inhoud en de omvang van de opdracht.
  • Artikel 36 preciseert dat de eenheidsprijzen en de globale prijzen voor iedere post van de samenvattende opmeting of van de inventaris opgegeven worden met inachtneming van de betrekkelijke waarde van die posten ten opzichte van het totale offertebedrag.
  • Artikel 37 behandelt de soms moeilijke kwestie van de btw en andere heffingen in het kader van een overheidsopdracht.
  • Artikel 38 houdt verband met de specifieke kwestie van het in aanmerking nemen, in de prijs van de offertes, van de aankoopprijzen en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de intellectuele-eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
  • Artikel 39 voorziet dat de opleveringskosten – en in het bijzonder de keuringskosten – inbegrepen zijn in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de wijze bepalen waarop deze kosten zullen worden berekend.
  • Artikel 40 preciseert voor elke categorie van overheidsopdracht dat alle kosten, maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, inbegrepen zijn in de eenheidsprijzen en globale prijzen.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.