Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: actualisering van de artikelsgewijze commentaren bij artikelen 49 tot 55 van het KB Plaatsing speciale sectoren (Regels van toepassing op de handtekeningen en op de communicatiemiddelen)

Nieuws - 24/03/2023

De artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 49 tot 55 van het KB Plaatsing speciale sectoren zijn volledig bijgewerkt door Christophe Dubois, advocaat bij Equal (Brussel), onder meer op basis van recente rechtspraak en doctrine.

Artikelen 49 tot 55 vormen Hoofdstuk 7 van Titel 1 van het KB van 18 juni 2017, dat de regels bevat die van toepassing zijn op de handtekeningen en op de communicatiemiddelen:

  • Artikel 49 herinnert eraan dat het hoofdstuk uitsluitend van toepassing is bij alle plaatsingsprocedures waarbij gebruikt wordt gemaakt van elektronische platformen (zoals bedoeld in artikel 14, § 7 van de Overheidsopdrachten). 
  • Artikel 50 preciseert de voorwaarden die inzake handtekeningen gelden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in functie van het gebruikte soort van procedure.
  • Artikel 51 heeft betrekking op de manier waarop de offertes ondertekend moeten worden en in het bijzonder op het indieningsrapport.
  • Artikel 52 betreft de handtekeningen die in de loop van een gunningsprocedure op de verschillende documenten geplaatst worden. Deze handtekeningen moeten toebehoren aan de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden.
  • Artikel 53 heeft betrekking op computervirussen die in de offertes ontdekt kunnen worden.
  • Artikel 54 preciseert dat de aanbestedende entiteit, zo nodig, voor de communicatie langs elektronische weg, het gebruik van niet-algemeen beschikbare instrumenten en middelen kan voorschrijven, mits zij passende alternatieve toegangsmiddelen aanbiedt.
  • Artikel 55 preciseert dat louter door het feit een aanvraag tot deelneming of een offerte via elektronische weg over te leggen, de kandidaat of inschrijver aanvaardt dat bepaalde gegevens van zijn aanvraag tot deelneming of offerte worden geregistreerd door het ontvangstsysteem.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.