Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikel 50 Concessiewet (Verplichte uitsluitingsgronden die verband houden met een strafrechtelijke veroordeling)

Nieuws - 29/05/2023

Artikel 50 van de Wet Plaatsing Concessies gaat in op een aantal van de verplichte uitsluitingsgronden die gelden in het kader van de selectiefase van een plaatsingsprocedure. Het gaat om uitsluitingsgronden die, als de aanbesteder vaststelt dat een kandidaat of inschrijver zich daadwerkelijk in een dergelijke situatie bevindt, tot uitsluiting aanleiding moeten geven. Tim Bruyninckx schreef voor Mercatus een zeer heldere toelichting bij deze belangrijke bepaling van de Concessiewet.

De verplichte uitsluitingsgronden bestaan samen naast twee andere uitsluitingsgronden:

 • de (eveneens verplichte) uitsluitingsgronden inzake het niet-betalen van sociale of fiscale schulden, waarvoor we verwijzen naar de recente artikelsgewijze commentaar (eveneens door Tim Bruyninckx) bij artikel 51 Concessiewet; en
 • de facultatieve uitsluitingsgronden, vervat in artikel 52 Concessiewet, waarover binnenkort een artikelsgewijze commentaar van Tim Bruyninckx op Mercatus zal verschijnen.

Inhoud van de artikelsgewijze commentaar bij artikel 50 Concessiewet:

 • De gronden voor verplichte uitsluiting:
  • Deelneming aan criminele organisatie
  • Omkoping
  • Fraude
  • Terroristische misdrijven of activiteiten
  • Witwassen van geld of financiering van terrorisme
  • Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
  • Tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 • Verzachtingen: corrigerende maatregelen en dwingende redenen van algemeen belang
 • Veroordeling van een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van deze kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft
  • Hoe lang geldt de mogelijkheid tot uitsluiting?
  • Derden op wiens draagkracht de kandidaat of inschrijver beroep doet
 • Bewijsmiddelen
 • Verificatie
 • Verplichte uitsluitingsgronden in de uitvoeringsfase