Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande edities van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verschenen als e-book en in papieren formaat zijn nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2017 (e-book en boek), 2018 (e-book en boek), 2019 (e-book en boek) en 2020 (e-book en boek).

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via herkenbare praktijkvoorbeelden, toonaangevende rechtspraak, relevante wetgevingsuittreksels, … Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap naar een juiste, concrete oplossing. Van de opstelling van bestekken, over de uitvoering van de overheidsopdracht, tot de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten. Meer info vindt u op onze webshop.  

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten van Bart Gheysens, Peter Flamey en Constant De Koninck bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Nieuwe vergelijkende fiche op Mercatus: de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling (klassieke sectoren)

Nieuws - 18/10/2022
In de reeks vergelijkende fiches over procedures werd aan Mercatus een nieuwe fiche toegevoegd die de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling met elkaar vergelijkt.

Er zijn onmiskenbaar tal van overeenkomsten tussen deze twee plaatsingsprocedures die in de klassieke sectoren kunnen worden gebruikt. In de eerste plaats hebben de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling gemeen dat het gebruik ervan door de aanbestedende overheden de verplichte bekendmaking van een aankondiging van een opdracht impliceert. Ook gaat het in beide gevallen om procedures in twee verschillende fasen. Het doel van deze vergelijkende fiche is echter te wijzen op enkele belangrijke verschillen in het gebruik van de twee procedures. Aan het einde van de fiche worden deze verschillen nog eens samengevat in een samenvattende en vergelijkende tabel.

Inhoud van de fiche
 • Ter inleiding
 • Focus op de niet-openbare procedure in de klassieke sectoren
  • Wat is een niet-openbare procedure ?
  • Wanneer kan de niet-openbare procedure worden gebruikt?
  • Moet het gebruik van de niet-openbare procedure gemotiveerd?
  • Hoeveel fasen omvat een niet-openbare procedure?
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund in een niet-openbare procedure?
  • De niet-openbare procedure: een procedure die onderhandelingen mogelijk maakt?
 • Focus op de mededingingsprocedure met onderhandeling in de klassieke sectoren
  • Wat is een mededingingsprocedure met onderhandeling?
  • Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling?
  • Moet het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling worden gemotiveerd?
  • Hoeveel fasen omvat een mededingingsprocedure met onderhandeling?
  • Hoe worden overheidsopdrachten geplaatst in een mededingingsprocedures met onderhandeling gegund?
  • De mededingingsprocedure met onderhandeling: een procedure die onderhandelingen mogelijk maakt?
 • Om verder te gaan
  • Hoe zit het met aankondigingen van gegunde opdrachten?
  • Hoe zit het met het UEA?
 • Samenvattende en vergelijkende tabel
Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle vergelijkende fiches.