Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: thematische fiche 'Overheidsopdrachten en het EU-staatssteunrecht'

Nieuws - 24/08/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Op Mercatus werd een thematische fiche over overheidsopdrachten en het EU-staatssteunrecht toegevoegd. De Europese bepalingen inzake staatssteun zijn terug te vinden in artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (“VWEU”). Specialist ter zake Tim Bruyninckx licht toe hoe de materiële en procedurele voorschriften van het staatssteunverbod van toepassing kunnen zijn in de overheidsopdrachtenpraktijk.

Zo kan een aanbestedende overheid diensten, werken of goederen aankopen waaraan zij geen behoefte heeft. Of het kan gaan om een aankoop van goederen, werken of diensten die weliswaar beantwoorden aan een behoefte maar die niet aan marktvoorwaarden wordt gedaan, en (direct of indirect) meer kost dan wat een private aankoper zou hebben betaald.

Staatssteun (al dan niet verantwoord) kan bijvoorbeeld worden vastgesteld in het kader van het bijzonder prijs- of kostenonderzoek (cf. art. 36 KB Plaatsing) of in de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht (cf. art. 38 e.v. KB Uitvoering). Maar misschien valt een en ander wel te verantwoorden. Het Europees recht voorziet immers ook heel wat uitzonderingen, waarbij aankopen vanwege overheidsinstanties buiten het staatssteunverbod vallen.

Komen aan bod in de thematische fiche Overheidsopdrachten en het EU-staatssteunrecht:

  • Staatssteunverlening middels overheidsaankopen
  • Naleving van de wetgeving overheidsopdrachten als waarborg tegen steunverlening
  • Niet-naleving van een overheidsopdrachtenprocedure
  • Procedurele aspecten
  • Staatssteun in het kader van het prijsonderzoek
  • Staatssteun in de uitvoeringsfase

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle bestaande thematische fiches op de site.