Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Federale ministerraad keurt voorontwerp van wet goed dat toegang van kmo's tot overheidsopdrachten moet bevorderen

Nieuws - 02/05/2023
-
Auteur(s) 
Bram Delen & François Bailly


De federale ministerraad van 28 april 2023 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot procedures voor overheidsopdrachten moet bevorderen.

Het voorontwerp wijzigt de wet inzake overheidsopdrachten om de deelname van kmo’s aan deze procedures te stimuleren, gezien hun belang in de Belgische economie.

Het voorontwerp bevordert de betaling van voorschotten: aanbestedende overheidsdiensten kunnen voorschotten toekennen van maximum 20 procent van het opdrachtbedrag en maximaal tot 225.000 euro. Een voorschot van ten minste 5 procent moet worden betaald wanneer de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een kmo (<250 personen). Dit wordt verhoogd tot 10 en 20 procent voor respectievelijk kleine ondernemingen (<50 personen) en micro-ondernemingen (<10 personen).

Daarnaast worden aanbesteders verplicht in bepaalde procedures om een biedvergoeding toe te kennen aan inschrijvers wanneer intellectuele of creatieve inspanningen nodig zijn om een offerte te kunnen indienen.

Daarenboven worden wijzigingen aangebracht om de aanbesteder in sommige gevallen te verplichten om onmiddellijk na de opening van de offertes de individuele plaats in het voorlopig klassement mee te delen aan de inschrijvers. Een snellere transparantie kan het voor de ondernemers makkelijker maken om hun planning op te maken.

Tot slot wordt de toepassing van het ‘only once principe’ in het kader van prijsvragen bevestigd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 


Bron:  Betere toegang van KMO's bij overheidsopdrachten, persbericht bij de ministerraad van 28 april 2023, FOD Kanselarij van de Eerste Minister