Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikel 125 KB Plaatsing klassieke sectoren (Overheidsopdrachten tot aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure)

Nieuws - 29/05/2023
Artikel 125 van het KB Plaatsing klassieke sectoren behandelt de aanstelling van één of meerdere advocaten door een aanbestedende overheid wanneer zij geconfronteerd wordt met een gerechtelijke procedure. Het bijzondere aan deze vorm van deze vorm van dienstverlening is dat ze niet aan alle bepalingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt onderworpen. Tim Bruyninckx schreef hierover voor Mercatus een uitvoerige artikelsgewijze commentaar die de volgende aspecten toelicht:

Inhoud artikelsgewijze commentaar bij artikel 125 KB Plaatsing klassieke sectoren:
 • Uitgesloten juridische diensten
 • Gelijkheids-, niet-discriminatie, transparantie en proportionaliteitsbeginsel
 • Omzeilen toepassingsgebied en kunstmatig beperken mededinging
 • Belangenconflicten
 • Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht
 • Ondernemers
 • Forfaitair beginsel
 • Prijsherziening
 • Ontwrichting van het contractueel evenwicht
 • Vertrouwelijkheid
 • Elektronische facturering
 • Raming van de waarde van de opdracht
 • Mededinging
 • Sociale diensten