Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2017 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 32 Franstalige en 47 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 11 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017. In een eerste deel duiden Constant De Koninck, Peter Flamey en Bart Gheysens de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018). Meer info vindt u op onze webshop.

Actueel: betwiste aanbestedingen

Nieuws - 04/10/2018
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


Baggergroep Jan De Nul betwist het contract dat stroomnetbeheerder Elia toewees voor het stopcontact op zee, de infrastructuur die nodig is om de stroom uit de toekomstige zeewindparken aan land te brengen. DEME werd uitverkoren voor dit contract van 130 miljoen euro. De Aalstse baggergroep van de familie De Nul verkreeg voor de Brusselse rechtbank van Koophandel dat het contract tussen Elia en DEME wordt vrijgegeven. Jan De Nul wil die informatie gebruiken in zijn strijd om de toewijzing van het contract te vernietigen. De argumentatie van De Nul draait om de dikte van de kabels. DEME zou veel dunnere kabels hebben aangeboden dan Jan De Nul, waardoor diens offerte goedkoper was. De rechtbank zal na de ontvangt van nieuwe elementen van Jan De Nul en een reactie van Elia zich volgend jaar opnieuw over de zaak buigen.

Ook IT-bedrijf IBM is naar de Raad van State getrokken tegen de toewijzing door de NMBS van het project ‘Sprite’ aan de groep TCS, een filiaal van het Indiase Tata. Er volgt een onderzoek om de geldigheid van de claim te onderzoeken. ‘Sprite’ moet de informatica van de spoorwegmaatschappij moderniseren. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de aanpassingen van bestaande, cloud opslagdiensten, cybersecurity en een heel transformatieplan voor de diensten rond informatica-infrastructuur. De aanbesteding bestaat uit een raamcontract van zeven jaar voor een bedrag van 195 tot 277 miljoen euro.

Bronnen: 
-Het Nieuwsblad, 2 oktober 2018
-De Tijd, 1 oktober 2018