Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Actueel: betwiste aanbestedingen

Nieuws - 04/10/2018
-
Auteur(s) 
Sandra De Bel


Baggergroep Jan De Nul betwist het contract dat stroomnetbeheerder Elia toewees voor het stopcontact op zee, de infrastructuur die nodig is om de stroom uit de toekomstige zeewindparken aan land te brengen. DEME werd uitverkoren voor dit contract van 130 miljoen euro. De Aalstse baggergroep van de familie De Nul verkreeg voor de Brusselse rechtbank van Koophandel dat het contract tussen Elia en DEME wordt vrijgegeven. Jan De Nul wil die informatie gebruiken in zijn strijd om de toewijzing van het contract te vernietigen. De argumentatie van De Nul draait om de dikte van de kabels. DEME zou veel dunnere kabels hebben aangeboden dan Jan De Nul, waardoor diens offerte goedkoper was. De rechtbank zal na de ontvangt van nieuwe elementen van Jan De Nul en een reactie van Elia zich volgend jaar opnieuw over de zaak buigen.

Ook IT-bedrijf IBM is naar de Raad van State getrokken tegen de toewijzing door de NMBS van het project ‘Sprite’ aan de groep TCS, een filiaal van het Indiase Tata. Er volgt een onderzoek om de geldigheid van de claim te onderzoeken. ‘Sprite’ moet de informatica van de spoorwegmaatschappij moderniseren. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de aanpassingen van bestaande, cloud opslagdiensten, cybersecurity en een heel transformatieplan voor de diensten rond informatica-infrastructuur. De aanbesteding bestaat uit een raamcontract van zeven jaar voor een bedrag van 195 tot 277 miljoen euro.

Bronnen: 
-Het Nieuwsblad, 2 oktober 2018
-De Tijd, 1 oktober 2018