Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Stelt de Raad van State paal en perk aan de wijzigingsmogelijkheden van een overheidsopdracht?

Nieuws - 09/03/2020
-
Auteur(s) 
Gitte Laenen en Floor Van den Eijnden, GD&A-advocaten


Bespreking van het arrest van de Raad van State van 8 oktober 2019, nr. 245.684:

Het arrest nr. 245.684 van de Raad van State heeft betrekking op de bouw van een cultuurcentrum. Deze opdracht werd opgedeeld in 5 percelen. Perceel 5 inzake theatertechnieken werd opgedeeld in deelpercelen. Voor het deelperceel 8 betreffende de theaterstoelen wordt een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven. De aanbestedende overheid besliste echter om de plaatsingsprocedure stop te zetten toen bleek dat geen enkele van de drie ingediende offertes lager bleek te zijn dan het drempelbedrag (toen 144.000 euro excl. BTW). Het deelperceel werd vervolgens in de vorm van een meerwerk toegewezen aan de opdrachtnemer van perceel 1.

De vraag is echter of dit zomaar mogelijk is: kunnen niet-gegunde (deel)percelen, zonder nieuwe plaatsingsprocedure, worden toebedeeld aan een opdrachtnemer aan wie reeds een ander perceel van de opdracht werd gegund?

De verzoekende partij was alleszins van oordeel van niet. Zij adieerde de Raad van State en wierp twee grieven op: 1) de opdracht voor deelperceel 8 werd gesloten voor een bedrag van 219.359,80 euro, btw niet inbegrepen had dus het voorwerp moeten uitmaken van een inmededingingstelling via een Belgische bekendmaking en een daarbij aansluitende plaatsingsprocedure, en 2) er niet is voldaan aan de voorwaarden van het wijzigingsrecht, vervat in artikel 37 AUR (versie 2013), aangezien dit artikel wijzigingen betreft die het gevolg zijn van omstandigheden die op het tijdstip van de gunning van de opdracht niet bekend waren. Zulks is hier niet het geval.

Een perceel van een overheidsopdracht is overeenkomstig artikel 2, 52º, Overheidsopdrachtenwet 2016 een onderverdeling van die opdracht die apart kan worden gegund met het oog op een gescheiden uitvoering.

De Raad van State wijst er vooreerst op dat artikel 58 Overheidsopdrachtenwet 2016 niet voorziet in de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om niet-gegunde percelen zonder mededinging te “gunnen” aan een opdrachtnemer aan wie een ander perceel van de opdracht werd gegund. Integendeel, artikel 58, § 1, derde lid, bepaalt dat, in het geval dat een aanbestedende overheid ervoor kiest de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, zij het recht heeft er slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten, desnoods volgens een andere plaatsingsprocedure. Bijgevolg lijkt de Overheidsopdrachtenwet 2016 prima facie uitdrukkelijk aan de aanbestedende overheid op te leggen dat, indien zij een bepaald perceel eerst niet gunt en vervolgens beslist om dat perceel toch te laten uitvoeren, zij daartoe in beginsel een nieuwe plaatsingsprocedure dient te volgen.

Echter riep de aanbestedende overheid zich in deze op artikel 37 AUR (versie 2013):

“Ongeacht de wijze waarop de prijzen worden bepaald, is de aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen, voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd;
2° buiten de toepassing van de artikelen 26, § 1, 2°, a) en b), en 3°, b) en c), en 53, § 2, 2° en 4°, a) en b), van de wet en artikel 25, 3°, a), en 4°, b), van de wet defensie en veiligheid, blijft de wijziging in waarde beperkt tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag;
3° zo nodig wordt voorzien in een passende compensatie voor de opdrachtnemer.”

De Raad van State stelt dat een aanbestedende overheid zich niet zomaar naar eigen goeddunken mag beroepen op dit artikel 37 AUR. Artikel 37 AUR (versie 2013) is volgens het Verslag aan de Koning immers nuttig in bijvoorbeeld het geval van ‘onvoorzienbare technische hinder waarop een aanbestedende overheid kan botsen bij de uitvoering van een opdracht’. Het lijkt aldus niet de bedoeling dat een aanbestedende overheid zich hierop beroept wanneer zij initieel niet voor de correcte plaatsingsprocedure heeft gekozen. Dit gaat de draagwijdte en de strekking van het artikel te buiten. De Raad wijst er ook op dat artikel 37 AUR afbreuk doet aan de mededinging als grondbeginsel van het overheidsopdrachtenrecht, zodat ze bijgevolg principieel strikt dient te worden uitgelegd.

Verder wijst de Raad van State erop dat de verwerende partij ten onrechte geen voldoende onderscheid maakt tussen, enerzijds, het totaalproject voor het bouwen van het cultuurcentrum en, anderzijds, de vijf onderscheiden percelen en de 8 deelpercelen van perceel 5, waarin zij dat project zelf heeft opgedeeld. Immers werd immers niet het gehele bouwproject gegund aan de desbetreffende opdrachtnemer, daar deze enkel werd gekozen voor perceel 1 van de opdracht “architectuur en stabiliteit”. Indien een opdracht in percelen werd opgedeeld, dienen de vereisten van het voormelde artikel 37 immers te worden toegepast op het aan de betrokken opdrachtnemer gegunde perceel van de opdracht, en niet op de opdracht in zijn geheel. In dat licht lijkt het wel degelijk zo dat het gunnen van een opdracht inzake het leveren, monteren en gebruiksklaar opleveren van theaterstoelen (deelperceel 8) het voorwerp van de initieel aan de opdrachtnemer van perceel 1 gegunde opdracht “architectuur en stabiliteit” gevoelig wijzigt. Aldus dient er volgens de Raad van State tevens te worden besloten dat er prima facie niet is voldaan aan de eerste van de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 37 AUR (versie 2013).

***

Concluderend kan gesteld worden dat de Raad van State zich streng lijkt op te stellen wat betreft de wijzigingsmogelijkheid voorzien in het vroegere artikel 37 AUR.

De kans is reëel dat deze strenge aanpak en strikte interpretatie wellicht ook van toepassing zal zijn op de huidige mogelijkheden zoals voorzien in de artikelen 37 t.e.m. 38/19 AUR. De Raad beschouwt deze mogelijkheden – terecht - als een afwijking op het beginsel van de eerlijke mededinging, waardoor een strikte invulling zich opdringt.

Opletten geblazen dus…

Bron: www.gdena-advocaten.be