Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2019 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2019 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 61 Franstalige en 68 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.   

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2020 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Aannemer failliet, aanbestedende overheid in moeilijkheden?

Nieuws - 18/05/2020
-
Auteur(s) 
Louis Vansnick, EQUAL


In artikel 1795 van het Burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk bepaald dat de aannemingsovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden als de aannemer overlijdt, maar dat geldt niet als de aannemer failliet gaat. Door het faillissement van de aannemer, ongeacht of het een natuurlijke persoon of een rechtspersoon betreft, wordt de aannemingsovereenkomst nooit van rechtswege ontbonden. De curator heeft het recht om te kiezen tussen de ontbinding of de uitvoering van de overeenkomst. In artikel XX.139 van het Wetboek van economisch recht (WER) wordt in dit opzicht verduidelijkt dat de curatoren 'na hun ambtsaanvaarding onverwijld' beslissen of zij de overeenkomsten die gesloten zijn vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis niet automatisch een einde wordt gemaakt, al dan niet verder uitvoeren, dan wel of zij de overeenkomsten eenzijdig beëindigen wanneer het beheer van de boedel dit noodzakelijkerwijs vereist.

In het kader van een overheidsopdracht voor werken sluiten artikel 61 en 62 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten hierop aan. Daarin wordt gesteld dat de aanbesteder, in geval van faillissement, eveneens kan besluiten om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. We weten echter wel dat de aanbesteder in dat geval niet van rechtswege kan verzoeken om de borgtocht aan hem vrij te geven.

Als de curator beslist om de werken op zijn verantwoordelijkheid voort te zetten, blijven de contractuele voorwaarden van toepassing. Als de curator kiest voor de ontbinding van het contract (in 99,99% van de gevallen de gekozen oplossing), zullen er rekeningen moeten worden opgesteld tussen de bouwheer en de curatoren al naargelang de staat van de bouwplaats en de reeds betaalde bedragen. Het is vervolgens essentieel dat er een tegensprekelijke vaststelling wordt opgesteld over de staat van de bouwplaats (in der minne of door een gerechtelijk aangestelde expert) voordat de aanbesteder een derde aannemer inschakelt om de werken voort te zetten. Gebeurt dat niet, dan wordt hij mogelijk geconfronteerd met aanzienlijke moeilijkheden om de voortgang en de kwaliteit van de werken te bewijzen op het moment waarop de rekeningen worden opgesteld.

Als de aanbesteder in geval van faillissement van de curator geen reactie krijgt over wat er met de aannemingsovereenkomst moet gebeuren, kunnen we hem alleen maar adviseren om die laatste in gebreke te stellen om een beslissing te nemen in overeenstemming met artikel XX.139, §1, alinea 2 van het WER. Krachtens die bepaling beschikt de curator dan over een termijn van vijftien dagen om te beslissen wat er met de overeenkomst gebeurt. Als de curator geen uitdrukkelijke beslissing heeft genomen vóór de termijn verstreken is, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd, tenzij onderling is overeengekomen om de termijn te verlengen. Dat is echter niet alles, want in dat geval wordt de schuldvordering voor de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens deze beëindiging, opgenomen in de boedel.

Als de werken niet werden uitgevoerd volgens de regels die in het lastenboek zijn beschreven (termijnen, kwaliteit, enz.), dan moet de aanbesteder bovendien onmiddellijk een of meer processen-verbaal wegens tekortkomingen opstellen om zijn rechten te vrijwaren.

We merken ook nog op dat in geval van een lopende gerechtelijke procedure, in artikel XX.119 van het WER wordt vermeld dat alle aanhangige gedingen van rechtswege worden geschorst tot na de registratie van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvordering. Dat heeft uiteraard ook betrekking op gerechtelijke schattingen.

Een goede samenwerking met de curator is dus onontbeerlijk. Maar zelfs als de curator beslissingen neemt waarbij hij de vrijgave van de borgtocht toestaat na een eenzijdige beëindiging van de overheidsopdracht, dan kunnen er nog altijd uitzonderingen gelden voor de hoofdelijke borgtocht. In een recent vonnis van 12 februari 2020 van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel is gebleken dat de derde die zich hoofdelijk borg stelt in het systeem van gemeenschappelijke borgstelling aan de aanbesteder alle verweermiddelen kan tegenwerpen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen deze laatste en de opdrachtnemer, en dat deze mogelijkheid wordt beschouwd als een eigen recht van de borgtocht. Dat de curator de vrijgave van de betwiste borgtocht heeft toegestaan, verhindert bijgevolg niet dat de hoofdelijke borgtocht zich hiertegen kan blijven verzetten.
 

Bron:  https://equal-partners.eu/nl/nieuws/overheidsopdrachten-aannemer-failliet