Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2020
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2020 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Meer info vindt u op onze webshop .   

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021
 
Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2021 biedt een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur overloopt stap voor stap wat u moet doen vanaf de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van een overheidsopdracht. U krijgt een overzicht van onder meer: de mogelijke plaatsings- en gunningsprocedures, regels rond uitvoering voor werken, leveringen en diensten, specifieke en aanvullende opdrachten en procedures, een duidelijk overzicht van de Europese drempelbedragen en de wetteksten van de Wet inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing en het KB Uitvoering. In deze editie 2021 besteedt de auteur op verschillende plaatsen aandacht aan de gevolgen van COVID-19 voor overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop .

De overstap naar de I-2021-Index vangt aan: wat houdt dit in voor uw lopende/nieuwe overheidsopdracht?

Nieuws - 25/03/2021
-
Auteur(s) 
Anse Speetjens i.s.m. Pedro Gielen en Gitte LaenenDe I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de prijsontwikkeling kan worden gevolgd. Deze tot op heden gehanteerde index dateert van 1995 en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Gelet de stedenbouwkundige en technische ontwikkelingen bleek de nood aan een herziening van de I-Index echter hoog.  In het hiernavolgende kan u lezen wat de nieuwe I-index impliceert en wat de gevolgen zijn voor nieuwe of reeds lopende overheidsopdrachten.               

Algemeen

De prijsherziening is opgevat als een verzachting van de forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten. Dit met als doel om het opdrachtbedrag te indexeren op basis van de kostenontwikkeling van de aannemer voor een welbepaalde werf, daar de lonen, de sociale lasten en de materiaalprijzen opwaarts dan wel neerwaarts kunnen schommelen tussen het ogenblik waarop de aannemer zijn offerte indient en het ogenblik waarop hij de werken effectief uitvoert.

Bijgevolg is het van groot belang dat een prijsherzieningsformule zo wordt bepaald dat deze de ontwikkeling van de betreffende kosten correct weergeeft.

De prijsherzieningsformule heeft een forfaitair karakter en kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de opdrachtnemer werken. Deze schommelingen zijn aldus inherent aan de prijsherzieningsformule. Doch is het zo dat de negatieve prijsherziening, die ondertussen reeds geruime tijd wordt waargenomen, de normale omvang van deze schommelingen overschrijdt.

De oorsprong van dit probleem is gelegen in de afwijkende trend in het indexcijfer van de industriële productieprijzen in vergelijking met die van de marktprijs voor cement en de ongeschikte samenstelling van het I-index.

Met deze problemen wordt komaf gemaakt dankzij de gemoderniseerde index, meer bepaald de I-2021-Index.

I-2021-Index

De I-2021-Index, bestaande uit 60 referenties (materialen en grondstoffen) onderverdeeld in 11 productgroepen elk met een eigen procentuele weging, impliceert een algemene indicator die voldoende representatief is voor de evolutie van de prijzen van de verscheidenheid aan materialen die hedendaags in de bouwsector worden gebruikt, zowel voor civieltechnische werken als voor de bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen.

In tegenstelling tot de I-index houdt de I-2021-Index niet langer rekening met de evolutie van de prijzen van aardolieproducten, met name benzine, diesel en bitumen.
De prijsevolutie van de verschillende referenties wordt opgevolgd aan de hand van de producentenprijsindexcijfers (hierna: “PPI”) op de binnenlandse markt, dewelke maandelijks gepubliceerd worden. Met andere woorden weerspiegelen de PPI de maandelijkse evolutie van de prijzen van economische activiteiten op de Belgische markt. Van de 60 referenties worden er 59 gevolgd door in totaal 27 producentenprijsindexcijfers. De resterende referentie, namelijk de “cement”-indicator wordt onderworpen aan een specifieke prijsbewaking, met name de gecertificeerde enquête van de Vlaamse Wegenfederatie.

Het gewicht dat aan een referentie toekomt, wordt in twee stappen bepaald:

  • Stap 1: Het gewicht van elke productgroep wordt bepaald door het relatieve gewicht in de aankopen door de bouwsector volgens de Aanbod- en Gebruikstabellen van de Nationale Bank van België.
  • Stap 2: Het gewicht van de productgroep wordt vervolgens verdeeld over de verschillende referenties op basis van hun relatieve belang in termen van binnenlandse productiewaarde.
Gevolgen
Voor de toepassing van de  I-2021-Index dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen lopende overheidsopdrachten en nieuwe opdrachten.
Sedert januari 2021 kan er gebruik worden gemaakt van de I-2021-Index.

De “oude” I-index blijft van toepassing op alle overheidsopdrachten waarvoor de herzieningsformule naar deze index verwijst. Met andere woorden is de I-2021-Index niet automatisch van toepassing op overheidsopdrachten die reeds in uitvoering zijn. Doch beschikken de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer over de mogelijkheid om binnen de voorziene wettelijke grenzen de nieuwe index met terugwerkende kracht van toepassing te verklaren op hun lopende overheidsopdracht.

Bij nieuwe overheidsopdrachten is het aangewezen om in de opdrachtdocumenten, en meer bepaald in de herzieningsformule, uitdrukkelijk naar de nieuwe index te verwijzen daar de ‘verouderde’ I-index slechts gepubliceerd zal worden tot en met december 2022 en op termijn dan ook zal verdwijnen.

In het geval dat de I-2021-Index niet wordt vermeld, kunnen belangstellende aannemers, gelet artikel 81 KB Plaatsing 2017, om de toepassing ervan vragen. Deze vraagstelling dient ten laatste tien (10) dagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes de aanbesteder te bereiken. De I-2021-Index kan alsdan desgewenst aan de hand van een rechtszettingsbericht alsnog van toepassing worden verklaard.
 

Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover: Prijslijst bouwmaterialen - Index I 2021 


Bron:  https://www.gdena-advocaten.be/nieuws/overheidsopdrachten-de-overstap-naar-de-i-2021-index-vangt-aan-wat-houdt-dit-in-voor-uw-lopende/n