Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande edities van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verschenen als e-book en in papieren formaat zijn nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2017 (e-book en boek), 2018 (e-book en boek), 2019 (e-book en boek) en 2020 (e-book en boek).

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via herkenbare praktijkvoorbeelden, toonaangevende rechtspraak, relevante wetgevingsuittreksels, … Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap naar een juiste, concrete oplossing. Van de opstelling van bestekken, over de uitvoering van de overheidsopdracht, tot de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten. Meer info vindt u op onze webshop.  

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten van Bart Gheysens, Peter Flamey en Constant De Koninck bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Nieuw praktijkvoorbeeld: invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor uitbesteding schoonmaak

Nieuws - 26/01/2022
-
Auteur(s) 
Bart Dermaux


Globaal gezien hebben schoonmaakbedrijven tijdens de coronacrisis meer prestaties mogen leveren omwille van de noodzaak aan extra schoonmaak- en desinfectiebeurten, ook al waren sommige locaties een tijdlang gesloten. Om de weerslag hiervan te kunnen onderzoeken, analyseerde Pol Verbeke de jaarrekeningen (balans en resultatenrekening) van 2019, het jaar vóór de coronacrisis en 2020, het jaar van de coronacrisis, in een nieuw praktijkvoorbeeld.

De analyse van de jaarrekeningen 2019 en 2020 geeft een antwoord op de vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van de bedrijfsresultaten voor het prijs- en kostenonderzoek?
  • Hoe kan de aanbestedende overheid ondernemingen met voldoende financiële draagkracht selecteren?

De meeste schoonmaakbedrijven hebben in 2020 niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Enerzijds was er door de tijdelijke sluiting van bepaalde locaties een verminderde activiteit. Anderzijds zijn de activiteiten door extra schoonmaak- en desinfectiebeurten gestegen.

De extra prestaties hebben een globale omzetstijging van 2 % als gevolg. Ook de financiële ratio’s, waaraan minimumwaarden voor de financiële en economische selectiecriteria kunnen gekoppeld worden, zijn over het algemeen gunstig geëvolueerd.
Wel vertoont de solvabiliteitsratio die weergeeft hoe een onderneming haar activiteiten financiert, bij een aantal ondernemingen een lage waarde. Hierdoor zijn ze sterk afhankelijk van middelen van derden en bouwen ze schulden op. Dit kan hen op (middel)lange termijn in de problemen brengen.

De bedoeling van de minimumwaarden, waaraan de ondernemingen moeten voldoen, is de selectie van ondernemingen die niet over een gezonde financiële structuur beschikken, te vermijden.
Zeker bij overheidsopdrachten met een meerjarige uitvoeringstermijn is het van belang om aan de hand van de financiële selectiecriteria zo goed mogelijk in te schatten of ondernemingen in de komende jaren in financiële problemen kunnen geraken. Een faillissement van de opdrachtnemer tijdens de uitvoeringstermijn zal immers voor heel wat problemen zorgen bij de uitvoering van de opdracht.

Dit is een tweede praktijkvoorbeeld in de reeks over de impact van de coronacrisis op overheidsopdrachten. Eerder verscheen in deze reeks reeds een praktijkvoorbeeld over de invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten. Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle praktijkvoorbeelden.