Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Actualisering en uitbreiding thematische fiche 'Regelmatigheidsonderzoek van offertes'

Nieuws - 28/03/2022
De thematische fiche over het 'Regelmatigheidsonderzoek van offertes' werd grondig geactualiseerd en uitgebreid.

Naast verwijzingen naar de wetgeving, de artikelsgewijze commentaar, verwante begrippen en rechtsleer bespreekt auteur Constant De Koninck in deze fiche de volgende aspecten:
Inhoud van de thematische fiche:
 1. Inleiding
 2. Toepasselijke wet- en regelgeving
 3. Het regelmatigheidsonderzoek is verplicht voor alle plaatsingsprocedures
 4. Op welk ogenblik gaat de aanbestedende overheid over tot onderzoek van de regelmatigheid van de ingediende offertes?
 5. Wat wordt onderzocht in het kader van het regelmatigheidsonderzoek?
 6. Substantieel dan wel niet-substantieel onregelmatige offertes
 7. Gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid
  1. In geval van een openbare of niet-openbare procedure
  2. In geval van een procedure waarin onderhandelingen toegelaten zijn
   1. Offertes bij opdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of groter dan de Europese aanbestedingsdrempel
    1. Regelmatigheidsonderzoek van de offertes die geen finale offertes zijn
    2. Regelmatigheidsonderzoek van de offertes die wel finale offertes zijn
   2. Offertes bij opdrachten met een geraamde waarde lager dan de Europese aanbestedingsdrempel
 8. Het regelmatigheidsonderzoek en de motiveringsplicht